VEDTÆGTER

VEDTÆGTER

for

Andelsforeningen Storstranden


(Der tages forbehold for eventuelle fejl på denne side, hvorfor vi henviser til tidligere udsendte vedtægter i pdf-format)

 

INDHOLDSFORTEGNELSE:


Foreningens navn og hjemsted

1. Foreningens navn

2. Foreningens hjemsted

Foreningens område og andelshaverkreds

3. Geografisk område

4. Medlemskreds

Foreningens formål og opgaver

5. Foreningens formål

Andelshavernes forhold til foreningen

6. Bidragspligt til foreningen

7. Bidrag

8. Hæftelse

9. Ejerskifte

10. Eksklusion

11. Pantsætning af andelsbevis

Foreningens ledelse og administration

12. Generalforsamlinger

13. Ordinær generalforsamling

14. Ekstraordinær generalforsamling

15. Dirigent

16. Revisor

17. Bestyrelsens sammensætning

18. Bestyrelsens arbejdsopgaver

19. Bestyrelsens tegningsret

Regnskab og revision

20. Regnskabsår

21. Belåning

22. Vedtægtsændringer

23. Opløsning

24. Opløsning ved udstykning

25. Lejers ret til at indtræde som andelshaver

26. Brugsret til parceller

27. Regulering af pris på andel

28. Værdifastsættelse v. grunde op til fællesareal

29. Kontingent/belåning/tilbagebetaling

30. Vedtægters godkendelse i Erhvervsstyrelsen

31. Værneting


Foreningens navn og hjemsted

§ 1Foreningens navn er Andelsforeningen Storstranden.


§2 Foreningens hjemsted er Hedensted Kommune under Retten i Horsens, der er foreningens værneting.


Foreningens område og andelshaverkreds

§3 Foreningen skal erhverve og herefter eje matr. nr. 20 ak, 20 cl og 20 cm, Klakring by, Klakring med vejene Hybenvej, Ferskenvej, Morbærvej, Mirabellevej, Hasselvej, Æblevej og Rønnebærvej. på i alt 93750 m2 , der p.t. er opdelt i 125 parceller af forskellig størrelse.


§4 Foreningens andelshavere er de personer, der ved foreningens stiftelse har indmeldt sig i foreningen og betalt indskud, eller som senere har overtaget et tidligere medlems andel.

Foreningens andelshavere har en eksklusiv brugsret til det parcelnummer, der fremgår af det udstedte andelsbevis, og som svarer til det på vedhæftede rids anførte parcelnummer, bilag l.

Andelshaverne har ret til at have opført et sommerhus på andelshaverens parcel, og pantsætte dette efter reglerne om hus på lejet grund.

De opførte sommerhuse skal til en hver tid være opført i overensstemmelse med de krav som offentlige myndigheder kan kræve.

Ingen andelshaver kan være ejer af mere end to andele.

Ejendomsretten til et sommerhus (bygning på lejet grund), brugsretten til den parcel, hvorpå sommerhuset er beliggende, og medlemsskab af andelsforeningen må ikke adskilles.


Foreningens formål og opgaver

§5 Foreningens formål er at være ejer afmatr.nr. 20 ak, 20 cl og 20 cm, Klakring by, Klakring, og stille parceller til rådighed for foreningens medlemmer, hvorpå vedkommendes sommerhus kan være beliggende. Beliggenheden af hver enkelt parcel og fællesarealer er angivet på bilag l.

Foreningen forestår i øvrigt etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og udfører de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivningen. Dette kan ske i samarbejde med Storstrandens Sommerhusejerforening.

Foreningen varetager i øvrigt i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning herom andelshavernes fælles interesser i forbindelse med de under foreningens område hørende arealer, og er berettiget til at indgå i samarbejde med andre andelsforeninger, lejerforeninger m.v. inden for hele områdets fælles interesser. Ligeledes er foreningen berettiget til at fastsætte et ordensreglement for foreningens område.

Foreningen er berettiget til at opkræve de økonomiske midler hos andelshaverne, der er nødvendige for udførelsen af foreningens opgaver.

Foreningen er berettiget til at optage lån hos tredjemand til erhvervelse af de ovenfor i stk. 1 nævnte ejendomme, ligesom foreningen er berettiget til at optage lån hos tredjemand, der er nødvendige for udførelsen af foreningens opgaver. Foreningen er berettiget til at pantsætte foreningens aktiver, herunder de pågældende ejendomme, til sikkerhed for en sådan låneoptagelse


Andelshavernes forhold til foreningen

§6 Generalforsamlingen afgør i hvilket omfang, finansiering og administration af de til foreningen henlagte opgaver alene skal ske ved opkrævning hos de enkelte andelshavere eller tillige ved optagelse af lån. Ved optagelse af lån er det den samlede bestyrelse, der tegner generalforsamlingens beslutninger.

Den enkelte andelshaver er pligtig at betale de til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte bidrag, der erlægges helårsvis forud for det pågældende kalenderår.

Ved ikke rettidig betaling af skyldige omkostninger skal den pågældende andelshaver alene betale alle med inddrivelsen forbundne omkostninger.

Er en andelshaver i restance til foreningen, har andelshaveren ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom andelshaveren ikke kan vælges til tillidshverv i foreningen.

En andelshaver i foreningen kan ekskluderes af denne, såfremt vedkommende ikke betaler de i henhold til stk. 1 pålagte bidrag til foreningen.

Bestemmelsen om eksklusion træffes af bestyrelsen og kan først træffes efter, at bestyrelsen har fremsendt påkrav om betaling af forfaldne bidrag med angivelse af, at manglende betaling inden 14 dage fra påkravets afsendelse vil kunne medføre, at medlemskabet af foreningen ophører, og at andelshaveren derfor er forpligtet til at fjerne det på ejendommen værende sommerhus. Afgivelse af påkrav skal i øvrigt ske i overensstemmelse med de forpligtelser, som foreningen måtte have påtaget sig over for panthaver i andelshaverens sommerhus, jfr. §24.

En andelshaver kan der ud over alene ekskluderes på grund af væsentlig misligholdelse af andelshaverens forpligtelser over for andelsforeningen, hvis dette er fastslået ved endelig dom eller forlig, og foreningens forpligtelser i henhold til erklæringer afgivet i medfør af §21 over for realkreditinstitutter m.fl. er opfyldt.


Bidrag

§7 En andelshaver betaler bidrag for hver andel, som andelshaveren ejer.

Hver andel bidrager lige meget til foreningens drift.


Hæftelse

§8 I forhold til tredjemand hæfter andelshaverne ikke for foreningens forpligtelser med andet end deres andel i foreningens formue.


Overdragelse af andel

§9 Enhver overgang af andele til et nyt medlem af foreningen skal godkendes af Erhvervsstyrelsen. Et medlem kan frit overdrage sin andel til tredjemand.

Når en andelshaver overdrager sin andel eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være andelshaver i foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

Den nye ejer af andelen indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige hæfter for eventuelle restancer over for foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.

Både den tidligere og den nye ejer er pligtig at anmelde ejerskiftet til foreningen og i forbindelse hermed oplyse den nye ejers navn og bopæl.

Ved ejerskifte skal den nye ejer ved sin underskrift i foreningens protokol tilkendegive at ville overholde foreningens vedtægter og ordensreglement. 

Underskriften skal bevidnes af mindst to medlemmer af bestyrelsen.

Udgifterne ved overdragelse fastsættes af generalforsamlingen og betales af den nye ejer.

Til andelshaverne er udstedt et andelsbevis for hvert sommerhus. I forbindelse med salg af sommerhuset overdrages andelsbeviset til den nye ejer.

Såfremt andelsbeviset er bortkommet. påhviler det sælger at udfærdige et nyt og afholde alle udgifter hermed.

Den enkelte andelshaver hæfter selv for sit driftsbidrag til respektive forsyningsselskaber jfr. selskabernes vedtægter, bestemmelser m.v.


Overdragelse af andelsbevis ved eksklusion

§10 Ekskluderes et medlem af foreningen, har denne ret til inden for en periode på fire måneder at sælge sit andelsbevis til tredjemand under den udtrykkelige forudsætning, at vedkommende eller dennes ægtefælle/børn herefter ikke må benytte sommerhuset.

Købesummen skal indbetales til foreningen.

Har et medlem, der er ekskluderet, ikke overdraget sit andelsbevis til tredjemand inden fire måneder fra eksklusionen, er foreningen berettiget til at sælge andelsbeviset til tredjemand.

Med mindre det ekskluderede medlem sælger sit sommerhus til det nye medlem, er sælger forpligtet til at fjerne sommerhuset med et varsel på en måned.

Sker dette ikke, er foreningen berettiget til at fjerne huset og modregne udgifterne hertil i købesummen for andelsbeviset.

Ved foreningens salg af andelsbevis til tredjemand skal foreningen antage en lokal ejendomsmægler til at fastsætte pris og forestå salget. Udgifterne hertil modregnes i provenuet.

Er andelsbeviset pantsat jf. §11, afregner foreningen provenuet til panthaveren i det omfang, denne har krav herpå, med mindre panthaveren har meddelt foreningen, at denne selv ønsker at realisere andelsbeviset.


Pantsætning af andelsbevis

§ 11 En andelshaver er berettiget til at pantsætte sit andelsbevis til sikkerhed for gæld til penge-/ realkreditinstitut og til tidligere ejere af andelsbeviset.

Pantsætningen skal meddeles til foreningens kasserer, der i en særlig protokol indfører oplysninger om pantsætningen.

Som vederlag for denne notering betales et af generalforsamlingen fastsat gebyr, p.t. kr. 1.000,00.

Ved realisation af andelsbeviset i henhold til nærværende bestemmelse er den nye ejer af andelsbeviset eller panthaver solidarisk forpligtet til at betale eventuelle restancer på overdragelsestidspunktet, jf. §9 stk. 4.

Foreningens ledelse og administration


Generalforsamling

§12 Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed.

Alle andelshavere og to medlemmer af andelshaverens husstand, lejere og andre brugere af andele inden for foreningens område har adgang til at overvære generalforsamlingen, med mindre generalforsamlingen beslutter andet.


Ordinær generalforsamling

§13 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned i Hedensted Kommune.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst tre ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hver enkelt andelshaver under den i medlemskartoteket anførte adresse. Indkaldelse kan ske ved e-mail til den senest af medlemmet angivne e-mail adresse.

Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det samme gælder det underskrevne årsregnskab samt forslag til budget for indeværende år.

Forslag, der af andelshaverne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts.

Forslag, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:


Valg af dirigent.

Formandens beretning om det forløbne år.

Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisor og bestyrelsen.

Rettidigt indkomne forslag fra andelshaverne.

Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag.

Valg af tre bestyrelsesmedlemmer i ulige år og to bestyrelsesmedlemmer i lige år. Genvalg kan finde sted.

Valg af to suppleanter til bestyrelsen.

Valg af to revisorer og revisorsuppleant.

Eventuelt


§14 Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære, afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst 1/5 af foreningens andelshavere, der ikke er i restance til foreningen. I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives.

Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden seks uger efter modtagelsen.


§15 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer, at afstemningen skal være skriftlig. Hver andel giver én stemme.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, med mindre vedtægten bestemmer andet. Blanke stemmer medregnes ikke. Ved stemmelighed er forslaget bortfaldet.

Over det på generalforsamlingen passerede skal der udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det har fuld beviskraft i enhver henseende.

Senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse udsendes referatet til hver enkelt andelshaver pr. e-mail og referatet lægges på foreningens hjemmeside.


§16 Generalforsamlingen vælger to revisorer og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

Regnskabet skal af revisor være revideret, såvel talmæssigt som kritisk, så betids, at en ekstrakt med revisorpåtegning kan udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.


Bestyrelse

§17 Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. I ulige år vælges tre bestyrelsesmedlemmer og i lige år to bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Valgbare er alene en andelshaver eller dennes ægtefælle/samlever.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af opgaver i området. Der føres referat af alle møder.

Bestyrelsen er ulønnet, med mindre generalforsamlingen bestemmer andet.

Bestyrelsen er berettiget til at lade foreningen tegne en bestyrelsesansvarsforsikring.

Bestyrelsen kan antage en professionel administrator til at varetage den daglige administration af foreningen.


§18 Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af fællesarealer, fælles anlæg og veje på matr.nr. 20 ak, 20 cl og 20 cm, Klakring by, Klakring.

Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt.

Over det under forhandlingerne passerede laves et referat, som fremlægges ved næstfølgende bestyrelsesmøde. Ved stemmelighed under forhandlingerne er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer giver møde.


Tegningsregel

§19 Foreningen tegnes over for tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.


Regnskab og revision

§20 Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.


Belåning af andelshavernes sommerhuse

§21 Foreningens bestyrelse er bemyndiget til i forbindelse med en enkelt andelshavers optagelse af lån i et penge-/realkreditinstitut at underskrive de af pengeinstituttet/realkreditinstituttet krævede erklæringer, der dog ikke må indeholde bestemmelser om, at foreningen hæfter for nogen del af andelshaverens gæld til långiveren.

Bestyrelsen er endvidere berettiget til at lade nedenstående bestemmelse tinglyse på foreningens ejendom:

Undertegnede ejer af ejendommen matr.nr. 20 ak, 20 cl og 20 cm, Klakring by, Klakring, Andelsforeningen Storstranden, CVR-nr. 36 67 05 76,

deklarerer herved for os selv og efterfølgende ejere afmatr.nr. 20 ak, 20 cl og 20 cm, Klakring by, Klakring følgende: at de til enhver tid værende andelshavere har en eksklusiv brugsret til en nærmere aftalt parcel jf. vedhæftede landinspektørrids som anført i de af bestyrelsen udstedte andelsbeviser, hvor andelsbevis nr. 1 - 125 svarer til de på landinspektørridset anførte parcelnumre, og at andelshaverne herunder har ret til at opføre et sommerhus på denne parcel og pantsætte dette efter reglerne om hus på lejet grund. At der tillægges den til enhver tid værende indehaver af den eksklusive brugsret ret til at afstå denne ret til tredjemand i overensstemmelse med foreningens til enhver tid gældende vedtægter.

Såfremt den til enhver tid værende indehaver af den eksklusive brugsret til en parcel har pantsat det på parcellen opførte hus efter reglerne om hus på lejet grund, har panthaverne i huset ret til at indtræde i brugsretten til parcellen og samtidig blive andelshaver, såfremt panthaveren senest en måned efter modtagelse af anbefalet brev fra den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 20 ak, 20 cl og 20 cm, Klakring by, Klakring, om misligholdelse har afhjulpet denne, hvis misligholdelsen er af økonomisk art.

Er misligholdelsen ikke af økonomisk art, der berettiger til eksklusion af foreningen, skal panthaveren inden samme frist efter at have fået meddelelse om misligholdelsen meddele ejeren, at panthaveren vil indtræde som andelshaver og få eksklusiv brugsret til den parcel, hvorpå den ejendom, der er pant i, er beliggende.

Den til enhver tid værende ejer af ejendommen matr.nr. 20 ak, 20 cl og 20 cm. Klakring by, Klakring er herefter forpligtet til, når panthaveren har dokumenteret at have fået ejendomsret til det på parcellen beliggende hus på lejet grund (tinglyst skøde/købekontrakt/tvangsauktionsskøde) at udstede nyt andelsbevis til panthaveren eller den af panthaver anviste tredjemand, der opfylder de i foreningens vedtægter opstillede krav til hvem, der kan blive medlemmer, således at den nye andelshaver får en eksklusiv brugsret til den parcel, der er knyttet til andelsbeviset.

Vilkårene i brugsretsaftalen skal være de samme, som gælder for de øvrige andelshaveres brugsret, og forpligtelsen til at betale bidrag til foreningen kan ikke ændres således, at panthaveren eller en af denne anvist køber skal betale en forholdsmæssig større andel af foreningens udgifter end ved panteforholdets stiftelse.

Nærværende bestemmelse vil være at tinglyse servitutstiftende på ejendommen mat.nr. 20 ak, 20 cl og 20 cm, Klakring by, Klakring forud for al pantegæld og med respekt af tinglyste servitutter.

Med hensyn til de ejendommen påhvilende hæftelser og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen.

De til enhver tid værende andelshaveres og panthaveres rettigheder vedrørende andelshaverens sommerhus på andelsgrund i henhold til ovenstående deklaration kan af andelsforeningen opsiges med et varsel på 30 år.

Påtaleberettigede er BRFkredit AIS, CVR-nr. 13409838, Totalkredit AIS, CVR-nr.

21832278, Nykredit Realkredit AIS, CVR-nr. 12719280, Realkredit Danmark AIS,

CVR-nr. 13399174, Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, CVR-nr. 15134275, Danske

Bank AIS, CVR-nr. 61126228, Nordea Bank Danmark AIS, CVR-nr. 13522197, Jyske Bank AIS, CVR-nr. 17616617, Sydbank AIS, CVR-nr. 12626509, Lån & spar Bank AIS, CVR-nr. 13538530, og Landsbank MS, CVR-nr. 31467012.


Vedtægtsændringer

§22 Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver, at 2/3 blandt de på generalforsamlingen fremmødte andelshavere stemmer for. Disse skal dog mindst udgøre halvdelen af foreningens andelshavere.

Er det fornødne antal andelshavere ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til ny generalforsamling, der afholdes inden otte uger. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til mødendes antal.

Der kan ikke ske ændringer af bestemmelserne i nærværende vedtægters §7 stk. l, 9 stk. 1 , 10 stk. l, 11 stk. 1 og 23, med mindre samtlige andelshavere er enige heri, og betingelserne i øvrigt er opfyldt for en vedtægtsændring.


Opløsning

§23 Foreningens ejendom har, før foreningen erhvervede den, været ejet af tredjemand, der har udlejet parcellerne.

Ved foreningens stiftelse er de enkelte parceller blevet vurderet og tilbudt de enkelte lejere, således at de til foreningen som indskud har skullet betale et beløb svarende til den fastsatte værdi af parcellen.

Såfremt foreningen måtte blive opløst, har andelshaverne krav på en andel af foreningens formue, som svarer til den oprindeligt betalte indskudsandel af den oprindelige købesum for ejendommen.

Opløsning kan alene lovligt ske, såfremt der foreligger tiltrædelse fra de relaterede realkredit- og pengeinstitutter, der har betinget deres lån i andelshavernes bygning på lejet grund af, at de kan tiltræde en opløsning.

Opløsning kræver her ud over, at det vedtages efter reglerne om vedtægtsændringer bortset fra de i §24 nævnte tilfælde.

Besluttes det at opløse foreningen, vælges samtidig til gennemførelsen heraf en likvidator, der ikke selv må være andelshaver i foreningen, og som træder i bestyrelsens sted.

Efter bedst mulig realisation af foreningens aktiver og betaling af gæld udloddes nettokapitalen til foreningens andelshavere i henhold til ovenstående.


Opløsning ved udstykning

§24 Kan foreningens ejendom udstykkes i selvstændige ejendomme svarende til den parcel, hvorover hver andelshaver har brugsret, kan dette besluttes af en generalforsamling ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte

Foreningen vil efter udstykningen skulle opløses jfr. §23 stk. 6 og 7, dog således at hver andelshaver er forpligtet til at modtage den nyudstykkede ejendom, der svarer til den parcel, medlemmet hidtil har haft råderet over, som sin andel af likvidationsprovenuet.

Er det muligt at udstykke foreningens ejendom i yderligere ejendomme ud over det antal parceller der er, efter at hver andelshaver har modtaget den parcel, hvorover vedkommende har brugsret. skal disse udstykkede ejendomme sælges bedst muligt og provenuet fordeles ligelig bland samtlige andelshavere.

Har foreningen på opløsningstidspunktet gæld, fordeles denne ligeligt.

Omkostninger ved udstykning betales af foreningen, mens udgifterne til udfærdigelse af overdragelsesdokumenter og udgifter til tinglysning af adkomst betales af den enkelte andelshaver.


Lejers ret til at indtræde som andelshaver

§25 Alle lejere af parceller i foreningens område ved dennes stiftelse har ret til at blive andelshavere og senere erhverve retten til som andelshaver at benytte den parcel, som de hidtil har lejet. Prisen fastsættes af foreningen i overensstemmelse med den af EDC foretagne vurdering af området. Indtil eventuel erhvervelse af en andel betales leje mv. i henhold til den indgåede lejeaftale.

Andelens pris ved en lejers indtrædelse som andelshaver fastsættes til den værdi, andelen var vurderet til ved foreningens stiftelse, med tillæg af 2%.

Den herved fremkomne pris forhøjes hvert år den 1. januar, første gang den 1/1 2016 med 4% med fradrag af kr. 5.500,00 pr. år.

Sker erhvervelsen i et kalenderår, sker der en forholdsmæssig reduktion af det for dette år beregnede tillæg.


§26 Andelsforeningen Storstranden må kun give brugsret til (udleje) parceller til medlemmer af andelsforeningen. dog kan andelsforeningen udleje parceller til de eksisterende lejere af parceller, der på foreningens erhvervelsestidspunkt ikke ønsker at indtræde som andelshavere i foreningen, indtil disse lejeres lejemål ophører den 1. januar 2021.


§27 Bestyrelsen har ret til at regulere prisen på de andele, der erhverves af en lejer, hvis den pris, som andele i området generelt handles til, afviger med mere end +/+ 10% i forhold til disse andeles værdi beregnet i henhold til §25. Bestyrelsen regulerer i så fald prisen i overensstemmelse med prisudviklingen for andelene.


§28 Ved værdifastsættelsen af de enkelte andelsgrunde jf. §25 er der for nogle andelsgrunde givet et tillæg som følge af, at de er beliggende op til et fællesareal (grønt område).

Ændres disse fællesarealer til andelsgrunde, skal ejerne af de i stk. 1 nævnte andelsgrunde, der berøres af nyopdelingen, kompenseres økonomisk med et beløb, der svarer til den procentsats, som det oprindelige tillæg udgjorde af andelsgrundens værdi i forhold til den på opdelingstidspunktet gældende værdi for udnyttelse af fællesarealet. Ændring af et fællesareal til andelsgrunde kan alene vedtages efter reglerne om vedtægtsændringer.

Såfremt foreningen og medlemmet ikke er enige om værdien, fastsættes denne ud fra den værdi, de nye andelsgrunde sættes til + oprindeligt procenttillæg.


§29  I det omfang, andelshavere måtte have betalt ekstra kontingent til dækning af ydelser på lån, som foreningen har måttet optage til betaling af købesummen for andele, hvor lejer ikke er indtrådt som andelshaver, skal disse have dette beløb tilbagebetalt, når udlejede parceller overdrages til andelshavere.

Retten til at modtage et eventuelt tilbagebetalingsbeløb tilkommer den på tilbagebetalings-tidspunktet værende andelshaver, og ved overdragelse af andelen medfølger derfor et eventuelt indbetalt beløb til dækning af ydelser på det optagne lån.

Tilbagebetaling vil først ske, når hele lånet er indfriet.


§30 Enhver ændring af nærværende vedtægter skal godkendes af Erhvervsstyrelsen, og vedtægterne samt vedtægtsændringer er ikke gyldige udn Erhvervsstyrelsens godkendelse.


Værneting

§31  Foreningens værneting er Retten i Horsens, og enhver tvist mellem andelshavere og foreningen skal afgøres ved denne ret.


Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14. oktober 2015.

 

 

 

Storstranden Sommerhusforening v. Frants Arboe  -  Enghaven 19  -  8740 Brædstrup  -  info@storstranden.dk