2020

NYHEDSARKIV

NYHEDSBREV – DECEMBER 2020

GENERALFORSAMLING 2021.


I 2020 måtte vi udskyde generalforsamlingen til efteråret pga. Corona-situationen, og den blev gen-nemført uden efterfølgende spisning. Vi håber at generalforsamlingen i 2021 kan gennemføres i maj måned, sådan som vores vedtægter foreskriver det. Bestyrelsen indkaldes derfor til ordinær general-forsamling:


Lørdag den 8. maj 2021 kl. 16.00


i Juelsminde Hallerne.


Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts 2021. Dagsorden udsendes til alle medlemmer i begyndelsen af april måned 2021.


NY AFFALDSLØSNING I FORÅRET 2021.


Der kommer en ny affaldsløsning i Hedensted kommune i foråret 2021, hvor vi skal sortere mere. Der er forskellige valgmuligheder for sommerhusområderne. Enten en affaldsstation med nedgravede beholdere, affaldsstation med beholdere eller beholdere ved hver husstand. På generalforsamlingen den 6. september 2020 besluttede et stort flertal af medlemmerne ved Storstranden, at hver husstand skal have 2 beholdere på hver 240 L, opdelt med to rum. Vi får de 2 nye affaldsbeholdere ved hvert sommerhus i løbet af foråret, til erstatning for den ene beholder vi har i dag.


Materiale omkring den ny affaldsløsning i Hedensted kommune er vedhæftet. På generalforsamlin-gen blev der spurgt til, om det ville være mulighed for en kombineret løsning. Af materialet fremgår det, at det er ikke muligt at kombinere løsningerne, så borgerne fx har restaffald ved husstanden og de andre typer affald i en fællesløsning.


ETABLERING AF HASTIGHEDSDÆMPENDE FORANSTALTNINGER.


På generalforsamlingen den 6. september 2020 blev det besluttet, at der senest i foråret 2021 skal etableres 6 cirkelbump til 20 km. i timen. Bestyrelsen har indgået aftale med Colas om at udføre arbejdet i det tidlige forår. Arbejdet forventes at tage 2 til 3 arbejdsdage, hvor det kun i begrænset omfang vil være muligt at køre bil til og fra sommerhusene. Den foreløbige tidsplan for arbejdet udførelse er fastsat fra tirsdag den 16. marts til torsdag den 18. marts. Vejret kan dog stadig drille i marts måned, selvom sne og frost ikke er normalt på den tid af året. Vi regner med at kunne udmelde en endelig tidsplan i slutningen af februar måned.


HENSTILLING AF JOLLER MV. I VINTERHALVÅRET.


Lokalplanen for Storstranden giver mulighed for, at Andelsforeningen giver tilladelse til, at der på anviste dele af fællesarealerne henstilles joller m.v. i vinterhalvåret.


Bestyrelsen har besluttet, at der indtil videre vil være mulighed for at henstille joller m.v. bag affalds-pladsen i vinterhalvåret. Alle joller, bådtrailere m.v. skal fjernes igen senest den 30. april.


GODT NYTÅR.


Jeg vil gerne på bestyrelsen vegne ønske alle medlemmer et Godt Nytår.

Med venlig hilsen

Andelsforeningen Storstranden
v./ formand Frants Arboe
Enghaven 19, 8740 Brædstrup.
Tlf. 75 75 31 16 - Mobil 51 87 31 16.
E-mail: fa@horsens.dk

Vejle, den 7. december 2020

Til alle medlemmer af Andelsforeningen Storstranden
Hermed fremsendes opkrævning af driftsudgifter for 2021 vedrørende din sommerhusgrund. Betalingen er opgjort således:

                                                                      2020:                            2021:
Skatter                                                            4.686,74                    4.686,74
Søkjær, drift                                                       349,64                       349,64
Stamvej, bortskaffelse af affald, m.v.                 536,00                       656,00
Generalforsamling, administration m.v.             440,00                       440,00
Projektering af kloak arbejde                            500,00                            0,00
Etablering af bump på stamvejen                         0,00                        640,00
Overskud / henlæggelser                                  387,62                       227,62
- Tilbagebetaling af beløb der har dækket tab  -500,00                         -0,00
I alt                                                                  6.400,00                   7.000,00

Betalingen for 2021 er opdelt i 2 rater på hver kr. 3.500,00. Første rate skal betales senest den 4. januar 2021 og anden rate skal betales senest den 1. juli 2021. Ved senere betaling pålægges et gebyr på 100 kr. Tilbagebetaling af beløb der har dækket tab ved udlejning i 2020 er mindre for sommerhusejere der først har købt andel efter 1. januar 2016.


De fleste medlemmer er tilmeldt Betalings Service. Øvrige medlemmer vil senest mellem jul og nytår modtage et indbetalingskort, til brug ved indbetalingen. Vi opfordrer medlemmerne til at til-melde sig Betalings Service, da det er nemmere for den enkelte, og besparende for foreningen.


Hvis du har spørgsmål til denne skrivelse er du velkommen til at kontakte undertegnede på mobil-nummer 22926461. Du kan i øvrigt altid finde oplysning og betaling driftsudgifter eller andre relevante oplysninger på foreningens hjemmeside www.storstranden.dk


Jeg vil slutte med at ønske dig og din familie Glædelig Jul og Godt Nytår.

Med venlig hilsen


Henning Buch
Kasserer.