2019

NYHEDSARKIV

SEPTEMBER 2019


KLOAKERING AF STORSTRANDEN

Hedensted Spildevand har givet Andelsforeningen Storstranden tilbud om, at vente med kloakeringen til 2025, hvis der arbejdes med planer for en eventuel udstykning af området.


Kloakeringen af de øvrige sommerhusområder i Juelsminde forventes påbegyndt i oktober måned 2019, og forventes afsluttet inden sommerferien 2020.


Der vil blive anvendt en ”trykløsning” ved kloakering af disse områder.


Bestyrelsen for Andelsforeningen Storstranden foreslår, at kloakeringen af Storstranden udskydes til 2025. Bestyrelsen har drøftet 3 forskellige scenarier for kloakering af Storstranden:


  • Kloakering i 2020.

  • Fremskyndelse af udstykningen, med mulighed for kloakering i 2021-2024.

  • Kloakering i 2025.


I alle 3 scenarier skal der betales et tilslutningsbidrag til Hedenste Spildevand på 38.712 kr. (2019-priser), og vi skal selv betale for egen tilslutning fra brønden. Udgiften er afhængig af afstanden til brønden og koster antageligt 10.000-15.000 kr.


Hvis området udstykkes, betaler Hedensted Spildevand for den interne kloakering. Hvis området ikke udstykkes, skal vi selv betale den interne kloakering samt projekteringen heraf. Vi kender ikke prisen herfor, men udgiften for den enkelte sommerhusejer vil antagelig ligge over 40.000 kr.


I forhold til kloakering vil det derfor vær en klar fordel at der foretages en udstykning af området. Det er der bare flere andre udfordringer i.


Købsaftalen vedrørende Storstranden indeholder en bestemmelse om, at sælger i en 10-års periode skal modtage 50% af overskuddet ved eventuel udstykning og/eller videresalg. Der vil derfor være en risiko for, at vi skal betale et beløb til de tidligere ejere i forbindelse med en udstykning inden
2025. Udstykning på nuværende tidspunkt forudsætter derfor, at der kan indgås en aftale med de tidligere ejere herom.


Derudover vil en udstykning af området ændre markant på beskatningen. Vi vil komme til at betale mere i ejendomsskat, fordi vurderingssummen må forventes at blive forhøjet betydeligt. Samtidig vil vi komme til at betale ejendomsværdiskat, hvis de udstykkede grunde overdrages til de enkeltes
sommerhusejere. Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om fremtidens boligbeskatning, men vi kender endnu ikke konsekvenserne af de nye regler. Derfor kan vi ikke på nuværende tidspunkt få oplyst, hvilken betydning de nye regler vil få for vores område.


Nedenfor gennemgår vi kort fordele og ulemper ved de 3 scenarier.


Kloakering i 2020


Fordele:


Mange har oplevet problemer med at komme af med spildevandet i år, og andre har særlige udfordringer med midlertidige foranstaltninger, fordi de har bygget nyt sommerhus, eller påtænker at gøre det. Disse problemer vil selvfølgelig blive løst med en kloakering.

Ulemper:


Vi kommer selv til at betale for den interne kloakering af Storstranden. Udgiften hertil vil antagelig ligge over 40.000 kr. for hver enkelt sommerhusejer.


Fremskyndelse af udstykningen, med mulighed for kloakering i 2021-2024


Fordele:


Fordelene vil stort set være de samme, som ved en kloakering i 2020 (se ovenfor).


Ulemper:


Risiko for betaling af et beløb til de tidligere ejere i forbindelse med en eventuel udstykning. Derudover en markant ændring i boligbeskatningen, som vi endnu ikke kender konsekvenserne heraf.Kloakering i 2025


Fordele:


Kloakeringen vil blive markant billigere for den enkelte sommerhusejer, hvis vi på en generalforsamling i 2022 eller 2023, beslutter at området skal udstykkes. Beslutning vil kunne ske på et oplyst grundlag, hvor vi i højere grad kender konsekvenserne af en ændret beskatning.


Ulemper:


Sommerhusejerne bliver nødt til at leve med de problemer der kan være med at komme af med spildevandet, eller etablere midlertidige løsninger. Der vil selvfølgelig også kunne være udgifter hertil.Bestyrelsens anbefaling


Samlet set vil den bedste løsning efter bestyrelsens vurdering være, at vi venter med en kloakering af området til 2025.


Kloakering af området vil blive tage op til drøftelse på den ordinære generalforsamling i maj måned 2020.


Bestyrelsen vil dog indkalde til en ekstraordinær generalforsamling

omkring emnet i efteråret 2019, hvis der er et markant ønske herom blandt medlemmerne. Hvis du ønsker at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling omkring kloakering, skal du sende en mail herom til undertegnede.TØMNINGSORDNINGEN.
En del sommerhusejere har i år haft problemer med at komme af med deres spildevand, og derfor har Brdr. Thorborg været flittig gæst i området. Vi har derfor haft kontakt til Hedensted Spildevand, for at høre om der er sket ændringer i ordningen.


Hedensted Spildevand har oplyst, at tømningen sker med et KSA-system (kombineret slamsuger- og afvandingssystem), der har været anvendt de seneste år. Systemet bevirker, at der spares på kørslen da kun den separerede slam bortkøres og det frafiltrerede vand sendes tilbage i tanken (som alligevel skal påfyldes med vand efter tømning), så borgeren ikke skal huske på dette.

Ordningen er udbudt som en ordning baseret på KSA-systemet, hvorfor denne ikke kan ændres til en anden tømningsmåde uden at prisen vil skulle ændres, da der vil blive langt flere kørsler, hvis hele indholdet skal bortkøres.


Kloakering af området løser selvfølgelig problemerne med spildevand, men det kan have lidt længere udsigt.

Indtil da kan vi ikke pege på anden løsning end at kontakte Brdr. Thorborg, eller en anden kloakmester.GENERALFORSAMLING 2020.
Den ordinære generalforsamling i 2020 afholdes Lørdag den 2. maj 2020, kl. 16.00 i Juelsminde Hallerne.


Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts.


Dagsorden udsendes til alle medlemmer i begyndelsen af april måned 2020.Med venlig hilsen


Andelsforeningen Storstranden
v./ formand Frants Arboe
Enghaven 19, 8740 Brædstrup.
Tlf. 75 75 31 16 - Mobil 51 87 31 16.
E-mail: fa@horsens.dk

NYHEDSBREV – FEBRUAR 2016


KØB AF STORSTRANDEN ER ENDELIGT PÅ PLADS.


I november 2015 faldt vores overtagelse af Storstranden endeligt på plads. Der har verseret rygter i medlemskredsen om at det ikke skulle være tilfældet. Det er ikke rigtigt, handlen er for længst fal-det på plads. Enkelte medlemmer har dog haft problemer med at hjemtage kreditforeningslån, men det er en anden historie. Efter de oplysninger vi har fået fra vores medlemmer, har der været pro-blemer i en bestemt bankfilial, mens alle andre sommerhusejere uden problemer har kunnet hjemta-ge kreditforeningslån. Problemet er dog løst nu.


Årsagen til de problemer enkelte medlemmer har haft, var en ”Anmærkning” i Tingbogen vedrø-rende et ejerpantebrev som Frede og Kurt havde oprettet for omkring 30 år siden. Frede og Kurt havde givet tilsagn om, at 2 ejerpantebreve formelt blev overdraget til andelsforeningen, således at vi kunne genbruge det stempel, der tidligere var betalt. På den måde kunne andelsforeningen spare 22.500 kr. Vi manglede at Frede tiltrådte transporten digitalt. Det skete i mandags, og vi regner ikke med at der skulle være flere problemer med hjemtagelse af kreditforeningslån.


AFLYSNING AF PANTSTIFTENDE HÆFTELSER OG TINGLYSTE LEJE-KONTRAKTER.


Aflysning af pantstiftende hæftelser og tinglyste lejekontrakter tager noget længere tid, end vi havde regnet med, men det skulle ikke give problemer for de enkelte sommerhusejere.


Aktuelt har 33 sommerhusejere fået aflyst dokumenterne, og 11 er klargjort til aflysning. Vores advokatkontor klargør omkring 10 sager til aflysning hver uge, så vi skulle nå alle igennem i løbet af den næste måneds tid.


Kreditforeningerne stiller ikke krav om aflysning af pantstiftende hæftelser og tinglyste lejekontrak-ter, for at udbetale kreditforeningslån. De fleste kreditforeninger kan dog ikke afslutte lånesagen før lejekontrakten er aflyst, og spørger måske derfor til aflysningen.


Hvis du/I har problemer med pantstiftende hæftelser eller tinglyste lejekontrakter, er du/I velkom-men til at kontakte undertegnede. Vi har mulighed for at ”hastebehandle” sager, hvis enkelte som-merhusejere har problemer med manglende aflysning af de omtalte dokumenter.


ANDELSBEVISER.


Flere sommerhusejere har ønsket at begge ægtefællers navne opføres på andelsbeviset, selvom det kun er den ene ægtefælle der ejer sommerhuset. Det kan vi ikke gøre uden tilladelse fra Erhvervs-styrelsen. Vi har søgt Erhvervsstyrelsen om tilladelse, og modtaget mailsvar af 8. februar 2016. Heri skriver Erhvervsstyrelsen:


”Det er Erhvervsstyrelsens opfattelse, at dette vil være en generel fravigelse af bestemmelsen i vedtægternes § 4 om at ”Ejendomsretten til et sommerhus (bygning på lejet grund), brugsretten til den parcel, hvorpå sommerhuset er belig-gende, og medlemskab af andelsforeningen må ikke adskilles.”


Det er således Erhvervsstyrelsen opfattelse, at foreningen ikke må udstede andelsbevis til flere end de der ifølge tingbo-gen er anført som ejer(e) af respektive bygninger.


Enkeltpersoner kan dog ansøge Erhvervsstyrelsen om konkrete forhold. Erhvervsstyrelsen vil da tage stilling til det konkrete forhold og træffe afgørelse på denne baggrund. Det vil være fint, hvis der henvises til Journalnummer NST-610-00589 ved ansøgningen”.


Vi kan altså kun udstede andelsbevis til de personer der ifølge tingbogen er anført som ejere af sommerhusene.


Den enkelte sommerhusejer kan dog søge Erhvervsstyrelsen om konkret dispensation. Alternativt kan man overveje, at begge ægtefæller i Tingbogen bliver ejere af sommerhuset. Drøft eventuelt dette med en advokat.


OVERDRAGELSE AF ANDEL.


Hvis I en dag sælger jeres sommerhus, skal I være opmærksom på at overdragelse af andel skal godkendes i Erhvervsstyrelsen. Der er ikke formelle regler eller formkrav til ansøgningen. Det kan ske ved e-mail til planloven@erst.dk – gerne vedhæftet dokumentation for tinglysning af erhvervel-se af adkomst til sommerhuset.


DEN NYE SOMMERHUSSÆSON


Vi glæder os til den nye sommerhussæson. Det bliver et helt særligt år på Storstranden - den første sommerhussæson efter at vi overtog grundarealet den 1. oktober sidste år.


Vinteren er småt ved at gå på hæld, og efter kalenderen bliver det forår om 15 dage. Nogle gange har marts måned dog vist sig at være vinterlig. Vi håber på et klimamæssigt tidligt forår, så vi kan få taget hul på den nye sommerhussæson. Vi ses i Juelsminde om ikke så længe.


Vejle, den 3. december 2017


Til alle medlemmer af Andelsforeningen Storstranden


Hermed fremsendes opkrævning af driftsudgifter for 2018 vedrørende din sommerhusgrund. Betalingen er opgjort således:


   2018: 2017:


Skatter                                                                                  4.686,74 4.686,74

Søkjær drift                                                                              349,64   349,64                         Vedligehold vej og grønne arealer                                           456,00   360,00

Generalforsamling og administration                                      507,62   603,62                                             

          Tab ved udlejling                                                                         0,00    300,00


                       6.000,00  6.300,00


Betalingen for 2018 er opdelt i 2 rater på hver kr. 3.000,00.


Første rate skal betales senest den 3. januar 2018 og

anden rate skal betales senest den 3. juli 2018.


Ved senere betaling pålægges et gebyr på 100 kr.


De fleste medlemmer er tilmeldt BetalingsService. Øvrige medlemmer vil senest modtage indbetalingskort mellem jul og nytår til brug ved indbetaling. Vi opfordrer medlemmerne til at tilmelde sig BetalingsService, da det er nemmere for medlemmerne og besparende for foreningen.


Hvis du har spørgsmål til denne skrivelse er du velkommen til at kontakte undertegnede på mobil-nummer 22926461. Du kan i øvrigt altid finde oplysning og betaling driftsudgifter eller andre rele-vante oplysninger på foreningens hjemmeside www.storstranden.dk


Jeg vil slutte med at ønske dig og din familie Glædelig Jul og Godt Nytår.


Med venlig hilsen

Henning Buch

Kasserer, Andelsforeningen Storstranden