2017


Velkommen til Generalforsamlingen, den 7.5. 2017:


Formand Frants Arboe bød velkommen til generalforsamlingen. Der var tilmeldt 127 repræsente-rende 67 husstande. Der var desuden givet 3 fuldmagter.

På generalforsamlingen sidste år havde vi mange spørgsmål af juridisk karakter i forhold til vores vedtægter og forslag til handlemuligheder, der ikke havde sammenhæng med den juridiske virke-lighed. Derfor har bestyrelsen valgt at invitere advokat Peter Agentoft Nielsen, LRP Horsens til at deltage i vores generalforsamling i år.


Dagsorden ifølge Vedtægterne:


Ad. 1. Valg af dirigent.


Bestyrelsen foreslog advokat Peter Agentoft Nielsen, der blev valgt uden afstemning. Dirigenten indleder med at takke for valget og konstaterer, at vedtægterne er overholdt, da generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Ifølge vedtægternes § 13 skal det ske 3 uger inden denne, der er indkaldt den 3. april 2017 via mail og post.


Ad. 2. Valg af 2 stemmetællere.


Bose Nielsen, Rønnebærvej 12 og Finn Sørensen, Ferskenvej 15 blev valgt enstemmigt.


Ad. 3. Formandens beretning om det forløbne år


Andelsforeningen Storstranden blev stiftet den 21. juni 2015 og fylder nu snart 2 år. I andelsforenin-gens første leveår købte vi Storstranden og fik ordnet alt det papirarbejde, der fulgte med.

Det her er beretningen om det første almindelige driftsår i Andelsforeningen Storstranden.

Beretningen omhandler de spørgsmål, bestyrelsen har arbejdet med det sidste år og er derudover en information til medlemmerne om stort og småt.


1. Status vedrørende salg af andele.


116 sommerhusejere købte i månederne efter stiftelsen andel i den ny andelsforening. I 2016 har vi solgt yderligere 3 andele, således at foreningen nu har 119 medlemmer. Seks sommerhusejere lejer fortsat grund af andelsforeningen. Vi forventer et salg af yderligere 2 andele her i 2017. Seks som-merhuse ved Storstranden har skiftet ejer i 2016, og det har yderligere 2 sommerhuse også i de første måneder af 2017. Velkommen til de nye ejere. Vi håber, I alle bliver glade for at bo ved Storstranden.


2. Kloakering af Storstranden.


På generalforsamlingen i 2016 orienterede vi jer om, at Hedensted kommune arbejder med planer omkring kloakering af Storstranden og de øvrige sommerhusområder i Juelsminde.

Planerne er nu blevet mere konkrete, selvom der fortsat er mange ubesvarede spørgsmål.

Hedensted Byråd vedtog den 22. februar 2017 forslag til spildevandsplantillæg vedrørende kloake-ring af sommerhusområderne i Juelsminde. Samtidig vedtog byrådet at sende forslaget i offentlig høring.

Hedensted kommune inviterede alle sommerhusejere ved Storstranden til et borger- og informati-onsmøde omkring forslaget til spildevandsplan. Mødet foregik mandag den 13. marts 2017, og rigtig mange af andelsforeningens medlemmer deltog i mødet. De fik ved den lejlighed en grundig infor-mation fra Hedensted kommune og Hedensted Spildevand omkring planerne for kloakering af Stor-stranden. Materiale fra mødet er efterfølgende udsendt til alle medlemmer.

Tidsfristen for indgivelse af høringssvar udløb den 27. april 2017. Efter de oplysninger, bestyrelsen har modtaget, er der ikke indkommet høringssvar. Byrådet forventes at godkende den nye spilde-vandsplan endeligt inden udgangen af juni måned 2017. Projekteringen kan så starte efter sommerfe-rien.

Den fysiske udførelse forventes tidligst påbegyndt i efteråret 2018 og afsluttet 3 år senere. Der er ikke taget stilling til, hvornår Storstranden kloakeres, men Hedensted Spildevand forventer tidligst det sker i 2020.

Hedensted Spildevand forventes at placere et antal pumpestationer inde på stormatriklen. Andels-foreningen Storstranden skal selv stå for projektering af det interne ledningsanlæg og sørge for, at arbejdet udføres. Der vil dog være mulighed for at indgå aftale med Hedensted Spildevand om en form for fælles udbud.

Hver sommerhusejer skal betale et tilslutningsbidrag på ca. 37.000 kr. til Hedensted Spildevand. Derudover skal der betales en andel af udgiften til det interne ledningsanlæg + udgifter ved kloake-ring på egen grund. På nuværende tidspunkt er det desværre ikke muligt at beregne de samlede ud-gifter for den enkelte sommerhusejer.

Andelsforeningen modtager en samlet regning fra Hedensted Spildevand på tilslutningsbidraget, og den skal også afholde udgifterne ved etablering af det interne ledningsanlæg. Beløbet deles ligeligt mellem alle sommerhusejere, der vil modtage en opkrævning fra andelsforeningen. Vi arbejder på at finde en finansieringsmulighed for de sommerhusejere, der måtte ønske det. Kontant betaling af tilslutningsudgifterne vil dog være billigst for den enkelte. Den enkelte sommerhusejer afholder selv udgifter til kloakering på egen grund.

Der vil kunne træffes aftale med Hedensted Spildevand om, at det det interne ledningsanlæg over-drages til Hedensted Spildevand, hvis Storstranden indenfor en kortere årrække udstykkes. I den forbindelse vil det være en forudsætning, at arbejdet er udført efter de krav, Hedensted Spildevand stiller. Ved en overdragelse af det interne ledningsanlæg til Hedensted Spildevand vil vi få godtgjort udgifterne til etablering af det interne ledningsanlæg fratrukket afskrivning for de år, anlægget har været anvendt.


3. Lokalplan for Storstranden.


På generalforsamlingen i maj måned 2016 blev I orienteret om, at regulativet for byggesagsadmini-stration skal ændres efter, at andelsforeningen har overtaget grundarealet, og fordi bestyrelsen fore-slår ændringer i de bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Hedensted kommune har foreslået, at der udarbejdes en lokalplan for Storstranden som erstatning for regulativet. Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde mellem andelsforeningen og Hedensted Kommune. Land og Plan A/S har bistået andelsforeningen med udarbejdelse af forslag til lokalplan, der blev sendt til Hedensted Kommune i oktober måned sidste år. Det har taget Hedensted Kommu-ne et halvt år at færdiggøre lokalplansforslaget, men nu er det endeligt færdigt og godkendt af byrå-det den 27. april 2017. Inden byrådet vedtager lokalplanen endeligt, skal forslaget sendes i 8 ugers offentlig høring. Vi forventer en endelig vedtagelse af lokalplanen i august eller september måned 2017. Lokalplansforslaget er udsendt til alle medlemmer den 25. april 2017.


Efter lokalplansforslaget bliver det muligt:

 at bygge 85 m2 sommerhusareal (i stedet for 80 m2)

 at bygge 20 m2 overdækket terrasser (i stedet for 15 m2)

 at opføre garager, carporte, udhuse og andre småbygninger under 10 m2 af samlet areal på uæn-dret max. 20 m2, 1 m fra skel (i stedet for 2,5 m).

Bestyrelsen vil anbefale dispensation i byggesager, så medlemmerne får mulighed for at anvende de nye regler allerede nu. Det er altså Hedensted kommune, der afgør, om der kan gives dispensation. Efter den endelige godkendelse af lokalplansforslaget skal I ikke forvente dispensationer.

Lokalplanen giver også mulighed for udstykning af de enkelte grunde, hvis medlemmerne af An-delsforeningen Storstranden på en generalforsamling træffer beslutning herom.


4. Fordeling af ejendomsskatter.


Ved generalforsamlingen i Andelsforeningen Storstranden den 7. maj 2016 blev der under eventuelt stillet flere kritiske spørgsmål omkring fordeling af ejendomsskatter, og 7 andelshavere stillede ef-terfølgende spørgsmål omkring samme emne til bestyrelsen. Bestyrelsen fremsendte derfor en rede-gørelse om emnet til alle medlemmer den 4. oktober 2016. Redegørelsen var vedhæftet et notat fra advokat Hans Vestergaard. Konklusionen heri var, at det ikke er muligt at ændre vedtægternes be-stemmelse om fordeling af udgifter.

Desværre var der en skrivefejl i vore vedtægter således, at de ikke stemte overens med det, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling. Advokat Hans Vestergaard har redegjort herfor i det notat, der er udsendt til alle medlemmer. Bestyrelsen vil efter generalforsamlingen i dag sørge for, at en fejlkorrigeret version af Andelsforeningen vedtægter tinglyses.

Udstykning er reelt den eneste mulighed for at ændre på fordelingen af ejendomsskatter, fordi An-delsforeningen Storstranden opløses ved eventuel udstykning. Udstykning kan besluttes af en gene-ralforsamling ved almindelig stemmeflertal, hvis kommunen i øvrigt vil godkende det.

Bestyrelsen kan ikke på nuværende tidspunkt anbefale en udstykning, da det kan udløse krav fra de tidligere ejere om andel i værdistigning. Bestemmelsen herom er gældende i 10 år fra vores overta-gelse af Storstranden. I god tid inden 2025 skal vi på en generalforsamling tage stilling til, om vi ønsker området udstykket. Der vil både være fordele og ulemper herved, og medlemmerne må afve-je, hvad der vægter mest. Efter eventuel udstykning vil alle grunde blive vurderet af SKAT, og hver enkelt sommerhusejer vil modtage en opkrævning på ejendomsskatter direkte fra kommunen.

Sommerhusejerne skal ikke se frem til lavere ejendomsskatter i forbindelse med en eventuel udstyk-ning - tværtimod. Der er ingen tvivl om, at de samlede ejendomsskatter vil stige til mere end det dobbelte. Sommerhusejere i første række vil få den største stigning, men der er heller ingen reel tvivl om, at samtlige sommerhusejere vil opleve en stigning i ejendomsskatterne på mere end 50 %. Vi er opmærksomme på, at der er indgået et politisk forlig, der antagelig vil ændre på forudsætningerne, men virkningerne er ikke kendte på nuværende tidspunkt.


5. Vedligeholdelse af de grønne områder og vores fællesarealer.


Vejdagen i 2017 foregår lørdag den 20. maj 2017. Vi starter kl. 9.00 og regner med at afslutte arbej-det omkring kl. 11.30. Vi håber på et lige så stort fremmøde som tidligere år til vejdagen i år. Vejdagen er ikke kun en ”vejdag”, men i høj grad dagen, hvor de grønne områder får en ekstra tur, og hvor vi får taget hul på malerarbejdet. Når arbejdet er færdigt, bliver der serveret pølser samt øl og vand til alle sommerhusbeboere ved Storstranden, uanset om man har deltaget i arbejdet eller ej.

Stamvejen og stikvejene er under hårdt pres i disse år, hvor der bliver bygget og renoveret meget i vor koloni. Flere medlemmer er flinke til at hjælpe med at reparere og vedligeholde vejene i vinter-halvåret, men I er naturligvis alle velkomne til at hjælpe med denne opgave.

Vejen vil umiddelbart efter vejdagen blive oversprøjtet med det samme bindemiddel, som den har fået de sidste år, således at vi kan begrænse støvgenerne mest muligt. Overholdelse af fartgrænsen på 20 km i timen vil selvfølgelig også medvirke til at begrænse støvgenerne. Husk det selv og fortæl det gerne til jeres gæster.

Igen i år skal der lyde en stor tak til Jens Jørn Christensen, der passer de grønne områder og vores fællesarealer rigtig, rigtig godt. Det er altid en fornøjelse af køre ind i vores område og se, hvor pænt det er holdt. Jens Jørgen er også rigtig flink til at hjælpe med andre forefaldne opgaver i sommer-husområdet. Tak for en flot indsats i det forløbne år, Jens Jørn.

Også en stor tak til dem der i løbet af året har hjulpet med forefaldne opgaver. Det er ikke en lukket klub, men faktisk en meget åben klub, hvor der både er plads til unge og gamle. Vi har selvfølgelig også plads til dem, der er forhindret i at deltage på vejdagen. Giv blot et praj om at du er klar, til Henrik eller Henning.

Vore dræn i kolonien er spulet i foråret 2017, og drænene er renset godt og grundigt.

Vi har fortsat brug for, at I hjælper med til at holde området omkring affaldsdyngen pænt. Aflæsning af haveaffald skal ske bagved jordvolden, og undgå så vidt muligt at sprede affald mere end højst nødvendigt. Affaldsdyngen er fortsat kun til haveaffald. Hvis I skal bortskaffe trærødder, ½ hæk eller lignende, så skal I altså køre en lidt længere tur ud til genbrugsstationen i Klakring.


6. Tømningsordningen.


Tømningen af vores tanke foregår ikke præcis efter tømningskalenderen. Vi kan derfor anbefale jer at tilmelde jer SMS/E-mail varsling. Så bliver I varslet om tømningstidspunkt, og I modtager en bekræftelse på, at tømning har fundet sted. Tilmelding sker på Hedensted Spildevands hjemmeside www.hspv.dk.


7. Møder mellem sommerhusforeningerne og Hedensted kommune.


Det årlige møde mellem sommerhusforeningerne og Hedensted kommune fandt sted den 7. marts. Henning Buch deltog som repræsentant for Andelsforeningen Storstranden. Her blev det bl.a. fortalt om geokodning, som er en del af forberedelsen til den nye ejendomsvurdering. Skat vil i 2017 gen-nemføre en landsdækkende geokodning af samtlige bygninger. Formålet er bl.a. at sikre et korrekt beskatningsgrundlag og måske også øget beskatning. Geokodningen vil vise byggeri, som ikke er registreret /godkendt på BBR.

Der blev også orienteret om kystsikring og oprettelse af nyt digelaug.


8. Møde med beboerne på Rønnebærvej.


Bestyrelsen har i 2016 afholdt møde med beboerne på Rønnebærvej omkring færdiggørelsen af pro-jektet med forbedring af vejen. Forholdene på Rønnebærvej er anderledes end på de øvrige veje, fordi det grænser op til fællesarealet, men vilkårene bør i princippet være ens. Vejen er anlagt et stykke ude i fællesarealet, og netop det har givet anledning til diskussioner.

Bestyrelsen har besluttet, at vejen kan forblive, hvor den er, men den skal overvokses med græs ind-til 6 m fra skel. Den proces må gerne hjælpes på vej. Men vi er klar over, at det kan tage tid, fordi græs gror bedre i muld end i grus. Det areal, der ligger mellem sommerhusejernes ”egen grund” og en grænse på 6 meter, betragtes som fællesareal for beboerne på vejen, som kan indrette det efter eget ønske. Forudsætningen er blot, at det optræder som en helhed.


9. Landvindingslaget Søkjær.


Fredag den 21. april blev der afholdt ordinær generalforsamling i Landvindingslaget Søkjær. Jytte Beck og jeg repræsenterede bestyrelsen ved generalforsamlingen. Jytte Beck blev sidste år valgt ind i bestyrelsen for Landvindingslaget Søkjær og repræsenter andelsforeningen i Søkjærs bestyrelse. I år blev jeg valgt som suppleant til bestyrelsen.

Der er problemer med siderne på kanalen ved Rønnebærvej. Derfor har bestyrelsen besluttet kun at klippe græsset 2 gange i år. Siderne i kanalen bliver etableret med sten i bund og sider. For at sikre mod oversvømmelse er det planlagt at etablere en forhøjet skråning ind mod sommerhusene. Jytte Beck og jeg vil drøfte spørgsmålet med de berørte sommerhusejere.

Der arbejdes forsat med at etablere er fælles digelaug i Juelsminde med en tidshorisont på 1-2 år.

Jeg vil gerne viderebringe en opfordring fra Søkjær om ikke at smide forskelligt affald i kanalen, da det stopper udløbet.


10. Foreningens hjemmeside.


Storstranden har, som de fleste af jer ved, egen hjemmeside: www.storstranden.dk. Hjemmesiden er brugervenlig, og den giver et hurtigt overblik over de oplysninger, man søger om foreningen. Der har været ca. 6.000 besøgende på hjemmesiden det sidste års tid eller 16 besøg dagligt. Det er vores kasserer Henning Buch, der vedligeholder hjemmesiden. Og det gør han rigtig flot. Tak for det Hen-ning.

Henning vil kort gennemgå hjemmesiden under punktet eventuelt.


11. Afslutning.


Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbende år. God sommer til alle.

Der er efterfølgende ingen spørgsmål til beretningen, og den tages til efterretning.


Ad. 4. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisor og bestyrelse.


Kasserer Henning Buch gennemgår regnskab og noter her til. Regnskabet er udsendt forud for gene-ralforsamlingen sammen med dagsordenen og godkendt af revisor.

Der er efterfølgende ingen spørgsmål til regnskabet, og det tages til efterretning.


Ad. 5. Bestyrelsen fremsætter – i henhold til § 5 i vedtægterne – forslag til ordensregler for foreningens område.


Bestyrelsens forslag til ordensregler bygger på indhold i den tidligere lejekontakt, vedtægterne og de tidligere ordensregler. De nye regler fremgår nu af et dokument. I den forbindelse har bestyrelsen drøftet, hvor omfattende reglerne skal være. Bestyrelsen er enig om, at det ikke er nødvendigt med meget omfattende og detaljerede ordensregler, idet de første 4 linjer udtrykker hensigten med dem.

Der er ikke store ændringer fra tidligere. Det vigtigste er højden på træer. Når de kan være til gene for naboer, så må de kun være 4m høje mod tidligere 6m. Der er desuden en justering af tidsrum i yderperioden, der begrænser brugen af støjende redskaber.

Forslaget til nye ordensregler medfører en lang drøftelse, hvor følgende deltager i debatten

 Finn Sørensen, Ferskenvej 15 problematiserer, at byggefirmaer ikke kan overholde disse be-stemmelser. Selv har han indgået en kontrakt, der ikke gør det muligt.

 Bent Lorentzen, Hasselvej 9 udtrykker, at det er i orden med støj i byggeperioderne, men arbej-det må ikke begyndes tidligere end kl.7.

 Lone Sellerup, Mirabellevej 9 foreslår en udvidelse af den støjfri periode til kl. 12 – 14.30 samt kl.23 – 07

 Bose Nielsen, Rønnebærvej 12 mener kun, det er i weekends, at det giver problemer med bebyg-gelse og støj. Græs kan vente. Med hensyn til ro efter kl. 23, så er dette er ikke en pensionistfor-ening. Vi skal have lov til at feste som tidligere.

 Lars Bo Nielsen, Æblevej 15 foreslår, at træer må være 6 m i stedet for 4m, da man til sidst kun kan se skorstene. Angående henkastning af haveaffald, så ønskes der et skilt, hvoraf det frem-går, hvad der ikke må henkastes.

 Frank Lawcook, Æblevej 10 spørger, hvor høje bygningerne må være.

 Birgitte Smidstrup, Ferskenvej 1 foreslår en træhøjde på 5 m

 Finn Sørensen, Ferskenvej 15 udtrykker, at han er i klemme med hensyn til de støjfri perioder på grund af den aftale, han har med sit byggefirma.

 Bose Nielsen, Rønnebærvej 12 udtrykker, at der vil være håndværkere på hverdage de næste mange år.

 Lars Gyberg, Mirabellevej 1 foreslår, at begrænsningerne fremsat af bestyrelsen gælder i week-ends, men ikke i hverdagen ved nybyggeri

 Jesper Jacobsen, Ferskenvej 19 spørger, om det også gør sig gældende ved renovering

 Niels Sellerup, Mirabellevej 9 udtrykker, at der er flere og flere udlejninger. Der er unge menne-sker, der fester igennem hele dagen og natten med. Der er aldrig ro i højsæsonen.

 Bose Nielsen, Rønnebærvej 12 udtrykker, at der er ro om middagen. Sommerhuse må gerne lå-nes ud. Der skal ikke lovgives om ro om aftenen.

 Emma Jensen, Ferskenvej 22 udtrykker, at hvis her skal være ro efter kl. 23, så gider hun ikke have sommerhus på Storstranden.

 Kirsten Erichsen, Rønnebærvej 4 spørger, om begrænsningen i højden også gælder for et birke-træ, der er meget stort. Det generer ikke, men det trækker vand.


Frants Arboe besvarer spørgsmål flere gange undervejs.


Bestemmelsen om, at der er stille perioder, er ikke ny. Den er lempet lidt ud fra et ønske om, at der er ro i nogle timer i løbet af dagen. Der kan derfor være nogle udfordringer i forbindelse med ny-byggeri. Der bør derfor ikke foregå nybyggeri i højsæsonen. Men det er generalforsamlingen, der beslutter reglerne.

Højden på bygningerne må ikke overstige 5 m ifølge lokalplanen. Bygningerne er dog også placeret længere væk fra skel end træer, der er placeret tæt ved skel.

Den nye højde på træer er kun for træer, der er til gene for naboer. Høje træer, der ikke giver skygge, må godt være der. Det er rart, at der er sol, høje træer kan hindre dette. Det er kun, hvis de er til ge-ne, at de ikke må være højere end 4 m. Hvis ikke de generer, må de gerne være 6 m.

Angående pladsen til haveaffald, så nævnes disse begrænsninger ved hver generalforsamling. Men bestyrelsen vil gerne drøfte en skiltning.


Dirigenten opsummerer:


Der er fremsat følgende ændringsforslag:

 Om en træhøjde på 6 m eller 5 m og ikke kun på 4 m.

 Om skiltning ved haveaffaldet.

 En udvidet periode for begrænsning af støj mellem kl. 12 – 14.30 og mellem kl. 23 – 07

Der skal stemmes ja eller nej til forslaget om en udvidet periode for begrænsning af støj mellem kl. 12 – 14.30 og mellem kl. 23 – 07


Der er flertal for en tilføjelse til ordensreglernes afsnit om ”Brug af støjende redskaber”, såle-des at der gives dispensation for reglerne på hverdage i forbindelse med nybyggeri af sommerhuse, hvor arbejdet udføres af fremmede håndværkere eller byggefirmaer.


Der stemmes om højden på træerne, når de er til gene for naboerne


Der er forslag om 6 m, 5 m og 4 m.

Forslaget om træhøjder på 6 og 5 m blev forkastet.

Der er flertal for bestyrelsens forslag om 4 m, og det vedtages.


Der stemmes om, om der skal et skilt op, der præciserer affaldsreglerne i stedet for, at det frem-gå af ordensreglerne.


Det er der ikke flertal for og det vedtages derfor ikke.


Ordensreglerne er hermed vedtaget med den vedtagne tilføjelse til reglerne for brug af støjen-de redskaber.


Ad. 6. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne


a. Forslag fra Frank Lawcook, Æblevej 10, om at stamvejen sprøjtes med Dustex 3 gange år-ligt (ultimo april, medio juni og ultimo juli) for at minimere de meget store støvgener.

Frank Lawcook fortæller, at han bor ud til stamvejen og er meget generet af støv. Mange kører alt for stærkt, og han har derfor sidste år foreslået nye vejbump. Sprøjtningen sidste år hjalp meget. Men han ændrer sit forlag til sprøjtning 2 gange årligt. I april og juni.

Det vedtages, at der sprøjtes med Dustex 2 gange årligt.


b. Forslag fra Jan Jørgensen, Morbærvej 7, om at foreningen opsætter en badebro ved stran-den.


Jan Jørgensen fortæller, at der er mange sten ved badning. NBC kan tilbyde en badebro på 15 m, der svarer til den, der ligger syd for Storstranden. Den koster ca. kr. 70.000, og service samt abonnement koster ca. kr. 55 pr. husstand. En bro gør det godt og nemt at bade for ældre.

Forslaget om en ny badebro medfører følgende drøftelse:

 Flemming Erichsen, Rønnebærvej 4 har et forslag fra en lokal håndværker. Han kan udarbejde en stabil rørkonstruktion til andre priser. Den er 10, 12 eller 15 m lang med en bredde på 1,20 m. Der er rækværk og stige. Den på 10 m koster kr. 28.000, og den på 15 m kr. 38.000 samt kr. 12.000 for montering. Brofagene vejer 35 kg, og de kan tages ned ude fra og sættes på i samme rækkefølge. Det er ikke så dyrt som det andet, og her er flere og flere unge mennesker.

 Finn Sørensen, Ferskenvej 15 mener, det er en god idé. Han opfordrer til, at der nedsættes et udvalg, der arbejder videre med projektet.

 Svend Jørgen Smidstrup, Ferskenvej 1 spørger, om det skal være en badebro eller en bådebro

 Jan Jørgensen, Morbærvej 7 oplyser, at det er en badebro

 Rune Jensen, Morbærvej 9 udtrykker, at det er en badebro, som han har været interesseret i 20 år. Flemmings forslag om en bro er et fugleskræmsel, som er farlig at gå ud på.

 Jan Jørgensen, Morbærvej 7 oplyser, at firmaet NBC Marina er vant til at sætte badebroer op. De søger om alle tilladelser. Broen er super kraftig, det er en rigtig badebro. Hvis vi selv sætter den op, kan vi få en dekort på kr. 10.000. Der er vedligeholdelse, og prisen er inklusiv moms. Vi kan få et brolaug eller frivillig arbejdskraft. Vi skal ikke andet end at imprægnere den selv. Der fra-rådes en platform i enden, da de unge vil kunne bruge den til fest og grill. Den er også sværere at få tilladelse til.

 Thorkild Jensen, Ferskenvej 22 foreslår, at den kun er for kolonien. Hvad med hærværk?

 Ole Jørgensen, Hybenvej 3 fraråder en badebro og spørger, hvor på stranden den skal placeres. Selv foreslår han ved pumpehuset. Han spørger om, hvem der skal rydde op efter dem, der kommer fra Juelsminde, og hvor den skal være om vinteren.

 Frank Laugesen, Rønnebærvej 6 oplyser, at han gerne vil have en bådebro, da han ikke går i vandet. Han vil være tilfreds med én på 10 m.

 Jacob Rasmussen, Hasselvej 7 spørger, om Jan Sørensen kan komme med et forslag til, hvor broen skal placeres.

 Jan Jørgensen, Morbærvej 7 argumenterer for, at den skal ligge i forlængelse af stamvejen. Om vinteren kan de 3 fag af 5 m og de 8 rør ligge på stranden ved bænkesættene.

 Hanne Nielsen, Mirabellevej 17 ønsker, at der stemmes om forslaget inden flere drøftelser


Der stemmes om følgende:


 En badebro. Det er der flertal for, og det vedtages.


 En bådebro – forslaget trækkes tilbage


 Et udvalg. Det er der flertal for, og det vedtages. Bestyrelsen sætter det i værk.


Ad. 7. Vedtagelse af budget for 2018 og fastsættelse af bidrag.


Henning Buch oplyser, at andelshaverne ikke skal betale bidrag til dækning af underskud ved udlej-ning i 2018.


 Birgitte Smidstrup, Ferskenvej 1 spørger, om kontingentet kan stige med det beløb, en badebro koster

 Henning Buch, der er penge i kassen til det første år.

 Birgitte Smidstrup, Ferskenvej 1 frafalder forslaget om en forhøjelse af kontingentet

 Flemming Erichsen, Rønnebærvej 4 mener, at det er værd at se på alternative badebroer, så vi evt. kan spare nogle penge.


Budgettet for 2018 uden bidrag til dækning af underskud ved udlejning er vedtaget.


Ad. 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.


På valg er Frants Arboe, Carsten Due og Henning Buch (modtager genvalg).

Der er ingen modkandidater, og alle 3 genvælges enstemmigt.


Ad. 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.


På valg er Ole Bell og Christian Sørensen (modta-ger genvalg).

Der er ingen modkandidater, og begge genvælges enstemmigt.


Ad. 10. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant-


a.) 2 revisorer. På valg er Emma Jensen og Bent Jørgensen (modtager genvalg).


Der er ingen modkandidater, og begge genvælges enstemmigt.


b.) 1 revisorsuppleant. på valg er Henning Jørgensen (modtager genvalg).


Der er ingen modkandidater, og Henning Jørgensen genvælges enstemmigt.


Ad. 11 Eventuelt.


 Finn Sørensen, Ferskenvej 15 har deltaget i kloakeringsmødet, og han ved, det er regeringsbe-stemt. Han har dog hørt, at de i nabokolonien får skudt rør helt ind til huset. Kan vi intet gøre?

Frants Arboe: Jeg kender ikke til, at sommerhusejerne i nabokolonien skulle kunne får skudt rør helt ind til huset. Bestyrelsen har skriftlig søgt Hedensted Spildevand om en nedsættelse af betalin-gen, men har modtaget afslag herpå. Vores advokat har også udarbejdet en redegørelse om spørgs-målet. Ifølge reglerne har Hedensted spildevand mulighed for at nedsætte vores betaling, men de er ikke forpligtet til det. Vi finder det ikke rimeligt, men vi har ikke mulighed for at ændre på det. Den eneste mulighed, vi har, er at indgå en aftale med Hedensted Spildevand om at overdrage anlægget til dem, hvis vi fx udstykker området i 2025.

 Aage Kragelund, Morbærvej 16 spørger, om vi kan undgå at betale for det interne ledningsan-læg, hvis området udstykkes indenfor de næste 4 år, Samtidig vil han gerne vide, hvordan sæl-gers andel i overskud ved eventuel udstykning skal beregnes.

Frants Arboe: Vi kan undgå at betale for det interne ledningsanlæg, hvis området udstykkes. Der er også mulighed for at indgå en aftale med Hedensted Spildevand om, at de overtager det interne led-ningsanlæg ved en senere udstykning. Vi vil så få tilbagebetalt udgiften til etablering af anlægget fratrukket afskrivning for de år, anlægget har været i drift.

Efter foreningens vedtægter overtager sommerhusejerne ved en eventuel udstykning deres grund til den oprindelig betalte pris for andelen. Der vil ikke umiddelbart være et overskud ved udstykningen. Der kan dog være en risiko for, at sælgeren senere anfægter værdiansættelsen, hvis de mener salgs-værdien er højere. Den risiko vil bestyrelsen ikke anbefale, vi tager.

 Lars Gyberg, Mirabellevej 1 takker bestyrelsen for det store arbejde, der er frivilligt. Han finder, at det er meget velfortjent med en middag på Linjen.

Henning Buch præsenterer Andelsforeningens hjemmeside, der findes på www.Storstranden. dk

 Frank Laugesen, Rønnebærvej 6 spørger, om ikke vi kan få en bestemmelse i vedtægterne om, at der skal 100 % stemmeflertal til for, at vi kan udstykke de grønne områder.

Frants Arboe: Vedtægtsændring kræver normalt vedtagelse på 2 generalforsamlinger. Bestyrelsen har ingen tanker om at foreslå udstykning af de grønne områder. Den samlede bebyggelsesprocent i området giver sikkert heller ingen mulighed for dette. Derfor giver det ingen mening at sætte en pro-ces omkring vedtægtsændring i gang.

Medlemmerne er selvfølgelig velkomne til at stille forslag om ændringer af vedtægterne i forbindel-se med en generalforsamling.

Peter Agentoft Nielsen takker for en god debat og en god tone på generalforsamlingen.

Frants Arboe slutter generalforsamlingen 2017 med at takke Peter Agentoft Nielsen for ledelse af generalforsamlingen. Han takker også alle, der er mødt op. Det har været en god generalforsamling med gode spørgsmål og en god debat. Til slut ønskes alle en god sommer.


Referenter Frants Arboe og Jytte Beck


Storstranden Sommerhusforening v. Frants Arboe  -  Enghaven 19  -  8740 Brædstrup  -  info@storstranden.dk


Referat fra den ordinære generalforsamling den 7. maj 2016


Velkommen til generalforsamlingen


Formanden Frants Arboe bød velkommen til generalforsamlingen. Der var tilmeldt 150 medlemmer, repræsenterende 82 husstande.


Dagsorden ifølge vedtægterne:


ad. 1. Valg af dirigent.


Per Sørensen, Hybenvej 18 er valgt enstemmigt. Dirigenten indleder med at takke for valget og konstatere, at vedtægterne er overholdt, da generalforsamlingen afholdes i Hedensted kommune, i maj og er lovlig indvarslet den 4. april. Herved er generalforsamlingen også beslutningsdygtig.


ad. 2. Valg af 2 stemmetællere.


Jens Jørn Jensen, Ferskenvej 11 og Bose Nielsen, Rønnebærvej 12 er valgt enstemmigt.


ad. 3. Formandens beretning om det forløbne år.


Det her er beretningen om den nye andelsforenings første leveår. Den altoverskyggende begivenhed i det år har været vores køb af Storstranden, men nye udfordringer er også kommet til. Beretningen er også en orientering om mindre ting, som bestyrelsen har arbejdet med det sidste år.


1. Køb af grundarealet.


Andelsforeningen Storstranden blev stiftet den 21. juni 2015 med det klare formål at købe Storstran-den. Bestyrelsen underskrev købsaftalen umiddelbart efter den stiftende generalforsamling. Opgaven var nu i første omfang at skaffe de 60 mio. kroner, som grunden kostede. Jyske Bank ville låne os 20 mio. kroner, hvis vi kunne sælge andele for 40 mio. kroner. Allerede på stiftelsesdagen indmeldte 66 sommerhusejere sig i andelsforeningen, og der blev solgt andele for 30 mio. kroner.

Den 29. juni 2015 modtog vi den sidste erklæring om frafald af forkøbsretten. Alle erklæringer var nu i hus. Nu var der kun en udfordring tilbage - troede vi dengang - nemlig at sælge andele for 40 mio. kroner. Den 4. juli 2015 nåede vi over 40 mio. kroner i solgte andele, og dermed var alle forud-sætninger for, at vi kunne købe Storstranden opfyldt. 1 uge senere fik vi medlem nummer 100 og 11 dage senere igen, nåede vi over 50 mio. kroner i solgte andele. Hver gang vi nåede en milepæl, var der en rødvinsgave til de sommerhusejere, der bragte os frem til et nyt delmål. Fristen for at indmel-de sig i den nye andelsforening udløb den 15. august 2015. Status var at 116 sommerhusejere havde

købt andel i den nye andelsforening, og der var solgt andele for 55,3 mio. kroner. Den gode historie er også, at samtlige 116 sommerhusejere rent faktiske indbetalte købesummen.

Efterfølgende lånte vi 5,6 mio. kroner i Jyske Bank, så vi kunne betale købesum, tinglysning og øv-rige sagsomkostninger. Og så blev der oven i købet penge i overskud. Det vil kassereren fortælle jer meget mere om senere i aften.

Det at skaffe købesummen blev ikke den sidste udfordring. Vi blev nemlig sent i forløbet gjort op-mærksom på, at Erhvervsstyrelsen skulle godkende vores køb af Storstranden. Og de løber ikke hur-tigt der ovre. Vi fik endelig tilladelsen den 29. september 2015, men der blev stillet krav om, at for-eningens vedtægter skulle ændres. Derfor var vi nødt til at indkalde til en ekstraordinær generalfor-samling den 14. oktober. Her fik vi vedtægtsændringerne godkendt, og næste morgen blev de sendt til Erhvervsstyrelsen. Denne gang var de hurtige, og allerede senere på dagen modtog vi den endeli-ge tilladelse til erhvervelse af Storstranden. Én uge senere blev det så en kendsgerning. Andelsforeningen ejer Storstranden.

Nu manglede vi kun en tur gennem tinglysningssystemet. Der skulle tinglyses betinget skøde, endeligt skøde, deklaration, ejerpantebrev, transport af ejerpantebreve, aflysning af lejekontrakter og endelig aflysning af pantstiftende hæftelser. Alt der er først faldet endelig på plads her i foråret.

Der har været meget arbejde for foreningen omkring sommerhusejernes hjemtagelse af kreditfore-ningslån, fordi der er rigtig mange formelle krav, og fordi kravene ikke er ens alle steder. Enkelte sommerhusejere måtte desværre vente til midt i februar inden det lykkedes.

Alt i alt har det værende en temmelig omfattende opgave at købe 93.750 m2 jord ved Storstranden.

Alt der er historie nu. Vi har nået det mål vi satte os. Vi ejer Storstranden


2. Kloakering af Storstranden.


Andelsforeningen blev for et par måneder siden opmærksom på, at Hedensted kommune arbejder med planer omkring kloakering af Storstranden. Vi bad derfor om et møde omkring emnet og har siden holdt 2 møder med Hedensted kommune og Hedensted Spildevand.

På møderne har vi fået oplyst, at Hedensted kommune arbejder på et forslag til spildevandskloakering af 426 sommerhuse i Juelsminde. Den påtænkte kloakering omfatter ikke regnvand. Forslaget kommer antagelig til politisk behandling i juni måned. Hvis det besluttes at arbejde videre med for-slaget, skal der efterfølgende godkendes en ny spildevandsplan. Forslag hertil skal i offentlig høring og kan tidligst godkendes i slutningen af 2016. Kloakering af Storstranden kan tidligst ske i 2017.

Vi ved, der er forskellig holdning til spørgsmålet omkring kloakering blandt vore medlemmer. Der er næppe nogen som helst tvivl om, at området skal kloakeres indenfor en kortere årrække. Spørgsmålet er, om det skal være i 2017 eller på et senere tidspunkt. Bestyrelsen foretrækker, at der allerede nu udarbejdes et forslag til ny spildevandsplan, hvor området udlægges til spildevandskloakering, så vore medlemmer ikke risikerer at foretage investeringer, der vil være spildt i løbet af få år.

Vi ønsker en dialog med Hedensted kommune og Hedensted Spildevand omkring tidspunkt og vilkår for kloakeringen. Der er en risiko for at kloakeringen bliver dyrere for sommerhusejerne ved Storstranden end for sommerhusejerne i de øvrige kolonier i Juelsminde. Der opkræves et tilslutningsbidrag på ca. 36.000 kr., der dækker fremførsel til matrikelskel. Grundejeren betaler for rørfø-ring på egen grund, og det er lige præcis det, der er problemet for Storstranden, fordi vi har en stor fællesgrund.

Etablering af en dyb pumpestation ved matrikelskel vil være en dyr løsning for både Hedensted Spildevand og Andelsforeningen Storstranden. Derfor foreslår Hedensted Spildevand, at der bliver placeret 5 centrale pumpestationer internt på matriklen. Det vil reelt dække det meste af stamvejen. Det vil så være andelsforeningen, der skal stå for tilslutning fra husene og frem til pumpestationen.

Vi kommer altså til at betale for rørlægning på stikvejene, og det bliver en anlægsopgave, vi selv skal forestå. Det syntes vi selvfølgelig ikke er rimeligt, og vi vil forsøge at få ændret. Det kan godt blive en svær øvelse.

I dag ved vi ikke hvad kloakeringen vil koste for hver enkelt sommerhusejer. Bestyrelsen vil overveje udstykning. Så vil vi slippe for at betale for rørlægning på stikvejene, men det vil så give os nogle andre udfordringer. Bestyrelsen vil også drøfte forskellige modeller for finansiering. I vil selvfølgelig modtage løbende information, så snart der skabes større klarhed om emnet.


3. Regulativ for byggesagsadministration.


I 2011 blev der tinglyst et regulativ for byggesagsadministration vedrørende Storstranden. I forbindelse med vores overtagelse af arealet er der behov for at tilpasse teksten til den nye virkelighed. Bestyrelsen har derudover drøftet behovet for ændringer i regulativets bestemmelser og har holdt møde med Hedensted kommune herom. Kommunen er villig til at drøfte mindre ændringer i regulativet.


Bestyrelsen foreslår:


 At det bliver muligt at bygge 85 m2 sommerhusareal i stedet for de 80 m2, der er gældende i øjeblikket.

 At det bliver muligt at bygge 20 m2 overdækkede terrasser i stedet for de 15 m2, der er gældende i øjeblikket.

 At det bliver muligt at opføre udhuse i skel eller tæt herpå.

Vi foreslår også, at der gælder samme regler overalt i området, uanset om man bor midt i området eller ved matrikelskel mod kanalen eller Strandparken.

Derudover foreslår vi, at Hedensted kommune afgør alle ansøgninger om byggetilladelse uden at spørge andelsforeningen. I øjeblikket bliver vi spurgt om både det ene og andet. Det forsinker behandlingen, hvis sommerhusejeren skal vente på, at vi holder det næste bestyrelsesmøde. Hvis vi får gennemført ændringerne i regulativet, skal man ikke forvente dispensationer. Vi orienterer jer selvfølgelig løbende om arbejdet med ændringer i regulativet for byggesagsadministration.


4. Vedligeholdelse af de grønne områder og vores fællesarealer.


Vejdagen i 2016 foregår lørdag den 28. maj 2016. Vi starter kl. 9.00 og regner med at afslutte arbej-det omkring kl. 11.30. Der er den samme dag, som vi holder andelsfest om aftenen. Vi håber på et lige så stort fremmøde til vejdagen i år. Vejdagen er ikke kun en ”vejdag” men i høj grad dagen, hvor de grønne områder får en ekstra tur, og hvor vi får taget hul på malerarbejdet. Der bliver ikke serveret pølser i år, vi skal jo alle sammen til andelsfest om aftenen.

Vejen vil umiddelbart efter vejdagen blive oversprøjtet med det samme bindemiddel, som den har fået de sidste år, således at vi kan begrænse støvgenerne mest muligt.

De grønne områder og vores fællesarealer bliver i hverdagen passet af Jens Jørn Christensen, og det gør han rigtig, rigtig godt. Det er altid en fornøjelse af køre ind i vores område og se, hvor pænt det er holdt. Jens Jørgen er også rigtig flink til at hjælpe med andre forfalde opgaver i sommerhusområdet. Tak for en flot indsats i det forløbne år Jens Jørn.

Også en stor tak til dem der i løbet af året har hjulpet med forfaldne opgaver. Det er ikke en lukket klub men faktisk en meget åben klub, hvor der både er plads til unge og gamle. Vi har selvfølgelig også plads til dem, der er forhindret i at deltage på vejdagen. Giv blot et praj, om at du er klar til Henrik eller Henning.

Området omkring affaldsdyngen ser faktisk pænt ud det meste af året, og vi syntes, det virker godt med den ændrede jordvold, der er sået til med græs, og hvor det er muligt at slå græsset sammen med de øvrige græsarealer.

Vi har fortsat brug for, at I hjælper med til at holde området pænt. Aflæsning af haveaffald skal ske bagved jordvolden og undgå så vidt muligt at sprede affald mere end højst nødvendigt. Affaldsdyngen er fortsat kun til haveaffald. Hvis I skal bortskaffe trærødder, ½ hæk eller lignende, så skal I altså køre en lidt længere tur ud til genbrugsstationen i Klakring.


5. Tømningsordningen.


Tømningen af vores tanke foregår ikke præcis efter tømningskalenderen. Vi kan derfor anbefale jer at tilmelde jer SMS/E-mail varsling. Så bliver I varslet om tømningstidspunkt og modtager en be-kræftelse på, at tømning har fundet sted. Tilmelding sker på Hedensted Spildevands hjemmeside www.hspv.dk. Varslingssystemet har ikke virket helt i år, og nogle har først fået besked, efter at tømningen havde fundet sted.


6. Møder mellem sommerhusforeningerne og Hedensted kommune.


Det årlige møde mellem sommerhusforeningerne og Hedensted kommune fandt sted den 8. marts. Jytte Beck deltog som repræsentant for Andelsforeningen Storstranden. Af særlig interesse for Stor-stranden vil jeg nævne risikostyringsplanen for Juelsminde. I planperiode 1- det er lige nu - sker der sikring af det meste af byen op til 1,80 meter vandstand. Sikringen sker ved, at der i løbet af 2016 udføres terrænregulering på en række lokaliteter. I planperiode 2 vil der blive arbejdet med akutte tiltag, afdækning og planlægning, der sikrer frem til 2026. I planperiode 2 skal der også dannes et digelag for hele området, der erstatter Landvindingslaget Søkjær. Planperiode 3 iværksættes først efter 2022. Læs mere om planen på Hedensted kommunes hjemmeside.


7. Landvindingslaget Søkjær.


Fredag den 15. april blev der afholdt ordinær generalforsamling i Landvindingslaget Søkjær. Vi har ikke tidligere haft adgang til generalforsamlingen, fordi vi ikke har ejet grundarealet. Vi deltog der-for for første gang i generalforsamlingen i år. Vi vil selvfølgelig gerne have indflydelse i Søkjær og det nye digelag, der dannes senere, fordi vi har en stor interesse i sikringen af Juelsminde området og selvfølgelig også i, hvordan udgifterne skal fordeles. Jytte Beck og jeg repræsenterede andelsforeningen på generalforsamlingen, og vi fik Jytte Beck blev valgt ind i bestyrelsen for Landvin-dingslaget Søkjær.

På generalforsamlingen var der en del spørgsmål omkring stemmefordeling, og særligt fordi nogle synes, Andelsforeningen Storstranden har for mange stemmer. Systemet er ikke gennemskueligt, men Jytte og jeg kan stemme på vegne af alle 125 sommerhusejere på Storstranden, og derfor har vi reelt flere stemmer end alle de øvrige fremmødte til sammen. Problemet er ikke, det antal stemmer vi har, men at der møder så få andre op. I bestyrelsen vil vi søge et samarbejde omkring fællesløs-ninger. Jeg vil gerne viderebringe en opfordring fra Søkjær om ikke at smide forskelligt affald i ka-nalen, da det stopper udløbet.


8. Foreningens hjemmeside.


Storstranden har som de fleste af jer ved egen hjemmeside, www.storstranden.dk. Hjemmesiden har haft et stigende besøgstal. I 2014 var der 7.667 besøgende på hjemmesiden, og det steg til 11.004 besøgende i 2015. Her kan I finde mange oplysninger om de to foreninger. Hjemmesiden er bruger

venlig og giver et hurtigt overblik over de oplysninger, man søger. Det er vores kasserer Henning Buch, der vedligeholder hjemmesiden. Og det gør han rigtig flot. Tak for det Henning. Henning Buch opfordrer til, at særligt kvalificerede i at kreere hjemmesider henvender sig til ham, hvis de har gode ideer til at gøre hjemmesiden endnu bedre.


9. Afslutning.


Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbende år. Det har været et fantastisk spændende år, hvor vi har nået det mål, alle sommerhusejere ved Storstranden har haft i mange år. Vi har haft hver vores rolle i det forløb, vi har været igennem, Alle har bidraget til, at vi er kommet dertil, hvor vi er nu. Tak for det. God sommer til alle.


Efterfølgende spørgsmål på baggrund af formandens beretning:


 Bose Nielsen, Rønnebærvej 12: Skal der en landmåler på ved en udstykning af grundene?

Frants svarer: Udstykning er en ny overvejelse i forbindelse med kloakering for at kunne minimere udgiften til dette. Grundene er opmålte i forbindelse med tinglysning af Regulativet for byggesagsadministration

 Torben Rindom Madsen, Rønnebærvej 8: Hvorfor 5 pumpestationer ved kloakering frem for en?

Frants svarer: En dyb pumpestation er en betydelig investering. 5 stationer til nogenlunde samme pris placeret 5 forskellige steder er bedre for både Hedensted Spildevand og Andels-foreningen.

 Bent Lorentzen, Hasselvej 9: Angående kloakering, så er der spurgt til dette i 2015 på Gene-ralforsamlingen. Da var det ikke aktuelt – kan det være rigtigt?

Frants svarer: Det vedrører ikke vores køb af Storstranden der er årsag til at der nu drøftes kloakering. Eventuel kloakering vil omhandle samtlige sommerhuse i Juelsminde. Vi er blevet informeret indirekte, fordi sommerhusejere der ønsker at bygge nyt sommerhus, har fået dispensation til midlertidigt at bevare allerede eksisterende spildevandsanlæg. På den baggrund har vi taget kontakt til Hedensted kommune.

 Finn Sørensen, ferskenvej 15: Hvordan er tidshorisonten for et nyt bygningsregulativ?

Frants svarer: Vi forventer afklaring af, om der kommer et nyt bygningsregulativ i løbet af ca. 1 måned

 Kirsten Erichsen, Rønnebærvej 4: Hvor skal pumpestationerne placeres? De er ikke lydløse.

Frants svarer: Det er Hedensted Spildevands der ud fra en teknisk vurdering træffer beslutning herom. Der vil nok være ca. 1 ud for hver af de første veje, herefter vil der være længere mellem dem.

 Flemming Erichsen, Rønnebærvej 4: Vi bor ud til kanalen. Der er efterhånden kun en smal stykke frit. Det kan stoppe. Hvad gør vi ved det?

Jytte svarer: Problemet vil blive forelagt formanden for Søkær. Det tager Jytte sig af i forbindelse med, at hun skal rundt og se alle kanalerne sammen med formanden.

Formandens beretning tages til efterretning af forsamlingen.


ad. 4. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisor og bestyrelsen.


Henning Buch indleder med at forklare det nye regnskabssystem, som er tage i brug i forbindelse med køb og etablering af Andelsforeningen, hvor der nu er både ejere og lejere. Det afspejler sig i regnskabet, som er udsendt sammen med dagsordenen. Herefter gennemgås indtægter og udgifter og de vedhæftede noter. I regnskabet har der været ekstraordinære udgifter til advokat og etable-ringsomkostninger på ca. kr. 150.000. Kassebeholdningen ved udgangen af 2015 udgør kr. 582.118,74. Regnskabet er godkendt af revisorerne Bent Jørgensen og Emma Jensen.


Efterfølgende spørgsmål på baggrund af kasserens gennemgang:


 Bose Nielsen, Rønnebærvej 4: Foreningens indestående i Jyske Bank, er det til et bestemt formål? Kan pengene evt. bruges til kloakering.

Frants svarer: Det vil bestyrelsen tage med i sine overvejelser fremadrettet.

 Kirsten Erichsen, Rønnebærvej 4 spurgte om vi efter køb af ejendommen stadig skulle være medlem af Fritidshusejernes Landsforening. Bestyrelsen havde drøftet spørgsmålet og for-eningen vil formodentligt udmelde foreningen ved udgangen af 2015.


Regnskabet er godkendt af forsamlingen.


ad. 5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne


 Forslag fra Rune Jensen, Morbærvej 9, om opsætning af mindre gadebelysning på stamvejen (6 lamper i alt)


Frants oplyser, at der ikke er nogen indstilling fra bestyrelsen, men at spørgsmålet om belysning på stamvejen må afgøres af generalforsamlingen. Eventuel etablering af belysning kan med fordel iværksættes i forbindelse med kloakeringen.

Herefter får Rune Jensen, Morbærvej 9 ordet: Der er ikke tale om gadebelysning, men om 6 – 7 små lamper. Det er i småtingsafdelingen. Mange synes, det er svært at finde hjem om aftenen, når det er blevet mørkt. Det er meget mørkt, vi trænger til lys. Der er omkostninger, og der er kun os til at betale. Men LED lys er billige. Det koster kun 15 – 20 kr. pr. husstand i forbrug. Der skal en bimå-ler til. Vi skal have gravemaskiner til udgravningen. Det koster ca. 2 – 300 kr. pr. husstand. Mange vil nok gerne have det.


 Bent Lorentzen, Hasselvej 9: Det er et udmærket forslag

 Jette Buch, Rønnebærvej 10: Hvad med pandelamper?

 Frank Laugesen, Rønnebærvej 6: Det dejlige ved at være her er, at det er mørkt. Lad os vente til kloakeringen. Vi behøver ikke lys.


Inden afstemningen oplyses der om, at hvis ja til forsalget, så vil bestyrelsen finde det mest fornuftige tidspunkt for etableringen. Der foretages åben afstemning ved håndsoprækning. Der er 16 for forslaget og 45 i mod. Dermed er forslaget faldet.


ad. 5. 1. Vedtagelse af budget for 2017 med udgangspunkt i 2016.


Punktet er tilføjet dagsordenen på generalforsamlingen. Ejendomsskatter, bidrag til Søkær og rottebekæmpelse betales efter regning fra Hedensted kommune. Vejvedligeholdelse, vedligehold af grønne områder, bortskaffelse, generalforsamling, administration er driftsposter, som vi selv har indflydelse på. Vi betaler aktuelt et kontingent årligt på 895 kr. pr. sommerhus. Renteudgifter og betaling ved tab af udlejning er på samme niveau som 2016, hvis ikke rentesatsen ændres eller der sælges flere andele. Derfor bliver budgettet en tæt kopi på regnskabet for 2016. Det besluttes at kontingentet for 2017 forsat skal være på kr. 895 årligt pr. sommerhus.


ad. 6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer


På valg er Henrik Hein Jørgensen og Jytte Beck.


Begge genvælges.


ad. 7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.


På valg er Christian Sørensen.


Der er nyvalg af Ole Bell, Ferskenvej 2, og genvalg af Christian Sørensen, Mirabellevej 19.


ad. 8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.


a.) 2 revisorer. På valg er Emma Jensen og Bent Jørgensen.

Begge genvælges.


b.) 1 revisorsuppleant.


På valg er Henning Jørgensen.

Henning Jørgensen genvælges


ad. 9. Eventuelt


Følgende spørgsmål og problemstillinger rejses:


 Bose Nielsen, Rønnebærvej 4: Fortæller, at hans hustru ofte ser sig omkring i området om vinteren, hvor her er meget mørkt. Han opfordrer til, at den enkelte husejer sikrer sig med lys, da der er aktivitet omkring husene i vintermånederne.

 Eva Windt, Rønnebærvej 7: Udtrykker skuffelse over bestyrelsen angående ejendomsskat. Man har ikke informeret ordentlig om vedtægterne angående dette. Hun har talt med en re-visor, som har oplyst, at vedtægterne kunne være anderledes, så enhver betaler den reelle ejendomsskat. Bestyrelsens holdning her til efterlyses.

Frants svarer: Beregning af ejendomsskatte er ikke helt enkelt, og de er ikke fastsat efter den model der er anvendt i det uddelte skema. Ligedeling af ejendomsskatterne i et område som vores er en almindelig fremgangsmåde i sammenlignelige andelsforeninger, men der findes sikkert også andre modeller. Ved den stiftende generalforsamling blev der henvist til Skats’s praksis, og der blev brugt eksempler fra Strandparken. Sommerhusejere med grunde ud mod vandet betaler kun 50 % mere end øvrige sommerhusejere. Skulle det samme ske hos os i Storstranden, ville det betyde, at rækken ud mod vandet skulle betale 2.300 kr. eks-tra årligt, mens øvrige ville slippe billigere med 240 kr. årligt. Alt sammen noget, der admi-nistrativt er besværligt, men selvfølgelig ikke umuligt. På den stiftende generalforsamling vedtog vi, at både udgifter og indtægter skal deles ligeligt. Vi vedtog også, at alle skal være enige, hvis vedtægterne skal ændres på dette område. Det sidste var ikke bestyrelsens for-slag, men et forslag fremsat af medlemmer på generalforsamlingen.

 Kirsten Erichsen, Rønnebærvej 4: Problematisere forholdet om ligedeling af ejendomsskat-terne. Hun er af den opfattelse, at hver grund skal betale for sig selv. Hun foreslår desuden en ny bestyrelse.

 Frank Laugesen, Rønnebærvej 6: Har spurgt til problematikken i 2015 og husker, at der blev sagt fra bestyrelsen, at det ikke var et problem med ejendomsskatten. At der skulle ses på dette senere.

 Pia Rasmussen, Hasselvej 7: Har udarbejdet og udleveret regnearket for ejendomsskatterne. Fællesarealerne skal pilles ud og drift sættes. Der må udarbejdes en opgørelse med en fordeling. Der må træffes en afgørelse.

 Hans Hansen, Hybenvej 11: Ejendomsskatterne er regnet med i grundenes prisfastsættelse.

 Frants: Det er fastlagt i vedtægterne, at der skal være en ligelig fordeling af udgifter og ind-tægter. Vi betaler ca. 4.500 kr. årligt i ejendomsskatter. Bestyrelsen vil efterfølgende frem-sende dokumentation for hvad der faktisk er vedtaget på den stiftende generalforsamling.

 Kirsten Erichsen, Rønnebærvej 4: Vi er blevet bondefaget sidste år. Lad os få købt grunde-ne. Hvordan kan det være, at der skal være 100 % opbakning til vedtægtsændringer. Bestyrelsen bør vurdere den rejste kritik. Vi kan bare danne en ny forening. Vi kender ikke ejendomsskatterne fremadrettet.

 Marianne Gertz, Hybenvej 12. Billige kontra dyre grunde. Hvor kan man købe en sådan grund til ca. 250.000 kr.? Det er ærgerligt at ødelægge det gode, at vi nu ejer Storstranden.

 Lars Gyberg, Mirabellevej 1: At der er 4 -5 hustande, der følersig snydt, betyder ikke, at man skal angribe en bestyrelse, der har gjort et fantastisk arbejde.

 Frank Laugesen Rønnebærvej 6: Nogle har fået billige grund andre dyre. Men de dyre kan sættes til 3.2 millioner i salgsvurdering

 Frants: Vedtægterne kan ikke ændres, men vi vil nu bede vores advokat om en vurdering spørgsmålet, og samtidig bede ham vurdere mulighederne for at danne en ny forening. Hvis der udstykkes, så følger ejendomsskatten vurderingen.

 Bose Nielsen, Rønnebærvej 4: Hvem kan se tilbage i horoskopet. Det er et pragtfuldt områ-de. Alle har fået noget. Vi har alle gjort en god forretning.

 Hans Hansen, Hybenvej 11. Vi har en bilkirkegård som nabo. Vil bestyrelsen tage sig af det?

Frants: Vores ordensregler har ikke medtænkt dette. Vi vil skrive et brev til ejeren om, at vi ønsker bilerne fjernet. Der kan være behov for at ændre vores ordensregler. Måske er der nogle miljøregler, vi spørger miljømyndighederne.

Eva Windt, Rønnebærvej 7: Bilerne skal miljøbehandles. Det er bund ulovligt, det der fore-går. Det skal bestyrelsen tage sig af.

 Smidstrup, Ferskenvej 1: Takker bestyrelsen for det kæmpe arbejde, de har udført.  Frank Lawcook, Æblevej 10: Angående vejbump og støv. Hvordan er det gået med Besty-relsens drøftelser? Mange kører ikke pænt.

Frants: Det er en betydelig investering. Op i mod kr. 90.000, hvis vi skal have nogle or-dentlige vejbump. Måske skal vi gøre det. Men det skal ses i sammenhæng med, hvad vi skal gøre ved vores vej fremadrettet.

 Smidstrup, Ferskenvej 1: Kan vi overveje asfaltering? Som ved Skipperparken.

Frants: Det indgår i vore drøftelser. Der er forskellige opfattelser blandt folk. Vi skal træffe en beslutning. Ellers må det komme som et forslag på næste generalforsamling.

 Flemming Erichsen, Rønnebærvej 4: Har kørt meget i Spanien. Der har han oplevet små, smalle og stejle bump. De er effektive.

 Bent Lorentzen, Hasselvej 9: Det er i orden at diskutere forskellige løsninger. Vi skal kun køre med den hastighed, vi må

 Jens Jørn Jensen, Ferskenvej 11: Bor ud til stamvejen. Dem, der bor her, kører pænt. Det er gæsterne, der kørerstærkt.


En afsluttende bemærkning fra dirigenten: Der ønskes mere disciplin på generalforsamlingen frem-adrettet.


Afslutningsvis retter Frants et tak til dirigenten, og opfordrer alle til at melde sig til den kommende fest hos Henning Buch.


Referent Jytte Beck

18. maj 2016.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i Andelsforeningen Storstranden Onsdag den 14. oktober 2015 kl. 19.30


Dagsorden: Referat:


Frants Arboe byder velkommen


1. Valg af dirigent. Ad. 1 Advokat Hans Vestergaard vælges enstemmigt. Han konstaterer derefter, at den ekstraordinære generalforsamling er lovlig varslet via indkaldelsen den 23.09 2015.


2. Valg af 2 stemmetællere. Ad. 2. Hans Hansen, Hybenvej og Jens Jørgen Jensen, Ferskenvej vælges enstemmigt


3. Redegørelse for bestyrelsens arbejde


siden andelsforeningen blev stiftet den


21. juni 2015. Ad. 3 Frants Arboe orienterer på bestyrelsens vegne for andelsforeningens første 115 dage: Erklæringer om frafald af forkøbsretten. Ved stiftelsen af andelsforeningen manglede vi 1 erklæring om frafald af forkøbsretten. Den modtog vi mandag den 29. juni 2015. Et lille brev fra vores advokat gjorde hurtigt sin virkning. Salg af andele. Søndag den 21. juni 2015 stiftede vi Andelsforeningen Storstranden. Allerede på stiftelsesdagen indmeldt 66 sommerhusejere sig i den nye andelsforening, og vi solgte andele for 30.075.000 kr. Jyske Bank havde givet tilsagn om at låne den nye andelsforening op til 20 mio. kroner. Forudsætningen for at vi kan købe grundarealet er altså at vi kan sælge andele for 40 mio. kroner. På mindre end en dag er vi nået ¾ af dette beløb. Fantastisk flot. På dag 13 efter stiftelsen nåede vi op over 40 mio. kroner i solgte andele. Det økonomiske grundlaget var altså nu i orden for at kunne købe Storstranden. Lørdag den 15. august 2015 udløb fristen for at indmelde sig i den nye andelsforening. Slutresultatet var at 116 sommerhusejere havde indmeldt sig i den nye andelsforening, og vi havde solgt andele for kr. 55.300.000. Det spændende var nu om alle indmeldte sommerhusejere også kunne skaffe finansieringen. Det kunne de, og midt i september havde vi modtaget hele beløbet på 55.300.000 kr. Bestyrelsen er imponeret over den opbakning der har været til at købe Storstranden. Lånebehov Prisen for de enkelte andele er fastsat således, at også kan dække udgifter til tinglysning, advokat,


generalforsamlinger m.v. Salg af samtlige andele ville således i alt indbringe 60.875.000 kr. Værdien af ikke solgte andele udgør således 5.575.000 kr. Værdi af ikke solgte andele + omkostninger ved låneoptagelse skal lånefinansieres. Vi har lånt 5.670.000 kr. i Jyske Bank. Halvdelen af beløbet til fast rente i 3 år, og halvdelen til variabel rente. Gennemsnitlig rente vil blive omkring 2,1 %. Vi har overført 60 mio.kr. til deponeringskonti oprettet af de nuværende ejere. Beløbet kan først frigives når der er tinglyst anmærkningsfrit skøde. Når vi har betalt alle udgifter forventer vi at have en kassebeholdning på omkring 400.000 kr. Betalinger til foreningen. Fra 1. oktober 2015 skal vi selvsagt ikke betale leje til de nuværende ejere længere, men vi skal fortsat betale ejendomsskatter, Søkjær, vedligeholdelse af vej og grønne områder, bortskaffelse af affald, generalforsamling og administration. Lejen for hele 2015 har udgjort 6.088 kr., og andre udgifter har udgjort 5.912 kr. Vi regner med et nogenlunde uændret niveau for andre udgifter. Lige nu forventer vi at andelshaverne i 2016 vil blive opkrævet 6.000 kr. til dækning af disse udgifter. Derudover skal der andelshaverne opkræves et beløb for tab ved udlejning. På den stiftende generalforsamling blev der fremlagt et foreløbigt budget, hvor dette beløb var beregnet til 2.500 kr. Heldigvis har vi solgt langt flere andele end forudsat i dette budget. Derfor regner vi lige nu med at dette beløb kan nedsættes til omkring 700 kr. I kan således forvente at den samlede opkrævning for 2016 vil udgøre omkring 6.700 kr., eller 3.350 kr. hvert halve år. Når handlen er faldet endeligt på plads vil foreningen få tilbagebetalt leje for oktober kvartal 2015, fra de nuværende ejere. Antagelig sker det engang i november. I princippet skulle I således hver have tilbagebetalt omkring 1.500 kr. Det er bestyrelses indstilling at beløbet modregnes i det beløb vi skal opkræve jer omkring 1. januar 2016. Opkrævningen vil således kun blive på omkring 1.850 kr. Tilladelse fra Erhvervsstyrelsen. Midt i august afleverede vi et meget omfattende materiale til tinglysning. Vores advokat blev ringet op af Tinglysningsretten, der var i tvivl om vores erhvervelse af Storstranden kunne ske uden tilladelse efter sommerhusloven. Vores advokat søgte derfor omgående Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at erhverve Storstranden. Det skete den 24. august 2015. Vi har forsøgt at fremskynde sagsbehandling ved kontakt til


erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen. Den 29. september 2015 modtog vi tilladelse til Andelsforeningen Storstrandens erhvervelse af grundarealet ved Storstranden. Der blev dog stillet vilkår om at foreningens vedtægter skal revideres. Derfor er vi samlet i dag. De konkrete forslag til vedtægtsændringer gennemgås under næste punkt på dagordenen. Kunne vi have undgået det, vil nogle måske spørge. Det spørgsmål har vi selvfølgelig også stillet til vores advokat. Hans Vestergaard har fortalt os, at han tidligere har haft lignende sager, og at der aldrig er blevet stillet krav om godkendelse efter sommerhusloven. Hans Vestergaard siger samtidig at der ikke er tvivl om, at Erhvervsstyrelsen efter sommerhusloven har ret i, at vores erhvervelse af grundarealet, formelt set kræver en tilladelse fra Erhvervsstyrelsen. Så det korte svar er Ja, vi skulle have søgt tidligere. Noget andet er så at det sikkert ikke havde ændret ret meget. Vi kunne ikke søge før foreningen var stiftet. Det blev den bekendt den 21. juni 2015. Det var 3 dage efter Folketingsvalget. I forbindelse med dannelse af den nye regering er der sket en såkaldt ressortomlægning. Konkret betyder det at afgørelser efter sommerhusloven blev overflyttet til det nye Erhvervs- og Vækstministerium Det har betydet at der ikke er blevet truffet afgørelser efter sommerhusloven i 3 måneder. Selvom vi havde været opmærksomme på, at vi skulle have en godkendelse efter sommerhusloven, kunne vi sagtens blive udsat for at Erhvervsstyrelsen alligevel havde forlangt ændringer i vores vedtægter. Måske har det at vi ikke søgte tidligere forsinket vores godkendelse et par uge, måske ikke. Det vedtægtsforslag I skal tage stilling til under det næste punkt på dagsorden, er drøftet med Erhvervsstyrelsen, så vi ved at de nu kan godkende forslaget. I aften eller i morgen tidlig sender jeg vores nye vedtægter elektronisk til Erhvervsstyrelsen, og de har næsten lovet mig en godkendelse samme dag. Hvis alt går vel skulle vi være klar til at aflevere materialet til tinglysning fredag. Om vi så alligevel kan det, afhænger af om sælgers advokat bliver færdig med den deklaration han skal udarbejde, og som også er en forudsætning for at der kan tinglyses anmærkningsfrit skøde. Vi er meget tæt på mål. Bestyrelsen forventer at købet af Storstranden endeligt falder på plads i løbet af en uges tid. Der opfordres efterfølgende til spørgsmål, men der er ingen.


4. Bestyrelsen foreslår at foreningens


vedtægter ændres, så de opfylder de Ad. 4 Advokat hans Vestergård gennemgår de vedtægtsændringer, der skal stemmes om, så Foreningens


krav som Erhvervsstyrelsen måtte stille. Forslag udsendes til alle medlemmer inden generalforsamlingen. vedtægter opfylder Erhvervsstyrelsens krav. Herefter kommenterer Frants vedtægtsændringerne: Det er ikke muligt at foreslå andre ændringer af vedtægterne. De skal vedtages i den nuværende form. Bestyrelsen anbefaler, at alle stemmer for ændringerne, så vil bestyrelsen senere arbejde med relevante ændringer. Angående paragraf 9 om salg af sommerhus og godkendelse fra Erhvervsstyrelsen, så handler det alene om en tilbagemelding om, at man opfylder betingelserne for at kunne erhverve sommerhus i Danmark. Da det er en kontrol, som Tinglysningen foretager, kan man undre sig over, ar Erhvervsstyrelsen også vil kontrollere dette. Men kravet sætter ikke sagen i stå, salget forhales ikke. Det kan alene forsinke udstedelsen af andelsbeviset. Bestyrelsen er ikke tilfreds med bestemmelsen, og vi vil arbejde på at få den fjernet. Der er også en begrænsning i paragraf 4, om at ingen andelshaver må eje mere end 2 grunde mod tidligere 3. Men aktuelt er der kun nogle i foreningen, der ejer 2 og ingen, der ejer 3. Derfor har ændringen ikke den store betydning. Det er alt i alt et dårligt vedtægtsforslag, som der anbefales, at medlemmerne stemmer for. Der opfordres efterfølgende til spørgsmål, men der er ingen. Der foretages afstemning: * Ingen stemmer i mod. * Ingen stemmer ikke. * Alle stemmer for. Dermed er vedtægterne enstemmigt vedtaget med 104 stemmer (71 fremmødte stemmer og 33 fuldmagter) Hans Vestergaard: For at kunne tinglyse mangler vi nu kun Erhvervsstyrelsens endelige godkendelse samt en deklaration fra sælgers advokat. Dermed opfylder vi betingelserne for det endelige skøde. Vi kan også få sendt de nye andelsnumre med til tinglysningen. Så kan der tages lån hjem. De tinglyste lejekontakter skal aflyses, når andelsbeviset er på plads. Også tinglysningen af en evt. pantstiftelse på kr. 29.000 skal aflyses. Til det kan vi måske få hjælp af vores bankrådgiver, ellers må vi også gerne kontakte Hans Vestergaard om hjælp.


5. Eventuelt. Frants Arboe: Det har ikke været muligt for os at blive klar til at overtage Storstranden pr. 1.10 2015. Men noget af forlængelsen falder også tilbage på sælgerne. Det virker da også som om, de er helt indforståede hermed, da vi har modtaget en fuldmagt fra Kurt Christensen til i aften. Vi regner med, at det går stærkt nu. Ang. aflysningen af forkøbsretten: nogle har en tinglyst lejekontrakt, måske skal den væk for at lån kan


optages. Ellers haster det ikke med at få de gamle lejekontakter væk. Men bestyrelsen vil gerne, at der bliver ryddet op i det, så vi ikke en anden gang får de problemer, vi har erfaret for nuværende. Det med pantstiftelsen på de 29.000 kr. skal aflyses. Det kan vi bruge Hans Vestergaard til. Frants takker desuden for det talrige fremmøde samt fuldmagterne, som har gjort det muligt at få vedtægtsændringerne godkendt med det krævede antal stemmer. Det betyder, at det varslede møde på onsdag er aflyst. Hans Vestergaard pointerer til slut, at der ingen problemer er fra sælgers side, fordi vi ikke har været færdige inden 1. oktober 2015.


Den 21. juni 2015 kl. 10.00 afholdtes i Juelsmindehallerne stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Storstranden med følgende 

 

DAGSORDEN: 

 

Valg af dirigent 

Valg af referent 

Valg af to stemmetællere 

Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse 

Vedtægter 

Gennemgang af vedtægtsforslag af advokat Hans Vestergaard 

Godkendelse af vedtægter 

Godkendelse af købsaftale vedrørende Storstranden 

Økonomi 

Fastsættelse af indmeldelsesgebyr 

Bemyndigelse til bestyrelsen om at afholde omkostninger til stempling af skøde 

Fremlæggelse af budget for 2016 

Valg af fem bestyrelsesmedlemmer 

Valg af to suppleanter 

Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 

Eventuelt. 

 

Afholdt den 21.06.15 i Juelsminde Hallerne 

Tilmeldte 191 personer fra 97 sommerhuse, herunder bestyrelsen 

Desuden deltog advokat Hans Vestergaard 

Referent: Jytte Beck 

 

Referat 

Ad1. Valg af dirigent 

Per Sørensen fra Hybenvej 18 er valgt. Per konstaterer, at der ikke er formalia, der skal overholdes, hvorfor mødet er lovligt. 


Ad 2. Valg af referent 

Jytte Beck 


Ad 3. Valg af 2 stemmetællere 

Emma Jensen, Ferskenvej 22 og Bent Jørgensen, Mirabellevej. 


Ad 4. Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse. 

Frants Arboe redegør for, at den nye forening stiftes med henblik på, at Storstranden kan købes. Der er tale om en juridisk enhed, som er køber. Forudsætningen for at det kan lade sig gøre at købe er, at der sælges andele for minimum 40 millioner kr. Bestyrelsen har en god fornemmelse for, at det kan lade sig gøre, og der er allerede kommet mange indmeldelser forud for starten på den stiftende generalforsamling, og dead-line er 15.08.15. 

 

Ad. 5. Vedtægter - forslag er udsendt til medlemmer af Storstrandens Sommerhusejerforening.   

a. Gennemgang af vedtægter ved advokat Hans Vestergaard. 

Frants Arboe indleder med at redegøre for bestyrelsens forslag om fordeling af udgifter i henhold til forslaget på sidste Generalforsamling. Forslaget går ud på, at udgifter fordeles ligeligt. Det betyder, at ejendomsskatter fordeles ligeligt uanset hvor et hus er placeret, og hvad andelen har kostet.  Baggrunden er SKAT´s praksis med en ikke differentieret ejendomsskat i forhold til placering på Storstranden.  Det forventes ikke, at grundværdierne ændrer sig. Det princip, der er anvendt i Strandparken, betyder kun en prisforskel, der er ½ gang større for grunde ud mod vandet. Skulle det samme ske hos os i Storstranden ville det betyde, at rækken ud mod vandet skal betale 2300 kr. ekstra årligt, mens øvrige ville slippe billigere med 240 kr. årligt. Alt sammen noget, der administrativt er meget besværligt. 

Det er baggrunden for, at bestyrelsen fastholder forslaget om, at alle udgifter fordeles ligeligt, og det samme med evt. indtægter i forbindelse med en evt. udstykning. Dette er udtryk for en afbalanceret løsning, og det er meget vigtig at fastholde balancen, så det ikke kommer til at forstyrre købet af grundene. 

Herefter gennemgik Hans Vestergaard vedtægterne. Disse er stort set uændrede fra sidste gennemgang. Bestyrelsen foreslår dog, at der bliver en begrænsning for, hvor mange anparter, man kan købe.   

Hans Vestergaard  gennemgik vedtægterne, herunder særligt reglerne om medlemskab, pantsætning af andelsbevis og foreningens opløsning, idet han for så vidt angår de øvrige spørgsmål henviste til, at reglerne om generalforsamling, bestyrelse mv. stort set svarede til de regler, der var gældende i Lejerforeningen Storstranden. 

 

Vedtægtsforslaget var stort set uændret i forhold til det, der forelå ved sidste informationsmøde. 

 

 

Så er der plads til spørgsmål: 

 

Bose, Rønnebærvej 12: Er der en fordyring, hvis man ikke indtræder nu? 

Svar: Det bliver dyrere at indtræde senere.   

Beck, Mirabellevej 3: Spørger til § 11, om ikke at være bosiddende i Danmark. Betyder det, at man kan købe uden at være bosat? 

Svar: Selskaber eller tilsvarende juridiske personer kan normalt ikke erhverve sommerhuse. En kreditforening kan f.eks. ikke eje sommerhuse. Det kan udlændinge heller ikke ifølge de love og regler, der gælder i landet. 

 

Hesselbjerg, Ferskenvej 6: Spørger til § 5 og § 8 om pantsætning. 

Svar: Det er foreningen, der kommer til at eje jordarealerne, og den enkelte andelshaver kan derfor ikke særskilt pantsætte den jord, som udgør vedkommendes parcel. En andelshaver kan pantsætte sit andelsbevis og sit hus på grunden. 

 

Når det banklån, som foreningen har optaget, er afdraget, og der eventuelt sker yderligere salg af andele, vil de penge komme de eksisterende andelshavere til gode. Denne ret følger derfor de til enhver tid værende andelshavere, og en udtrådt andelshaver, der har solgt sin andel, får således ikke noget af dette provenu. 

 

Brix, Mirabellevej 21: Sommerhus i Danmark, ved salg er provenuet skattefrit, er det også sådan med andelsbeviser? 

Svar: Ja. 

 

Brix, Mirabellevej 21: Pantsættes der efter regler for huse på lejegrund? 

Svar: Ja, i Tinglysningsforstand, da der ingen regler findes for huse på andelsgrunde. 

 

Steen, Rønnebærvej 2: Paragraffen om yderligere udstykning skræmmer. Kunne der indføres en bestemmelse om, at der skal være 2/3 flertal for det, i stedet for simpel flertal. Svar: Det er der ikke noget i vejen for. 

 

Frants Arboe: Problematikken blev drøftet på Generalforsamlingen. Ved Rønnebærvej vil der nok aldrig kunne komme en tilladelse fra Hedensted kommune, da det er et område, der i forvejen er tæt bebygget. Der vil ved udstykning være tale om de store grønne arealer. Spørgsmålet er noget, den nye andelsforening skal tage sig af.  Den nuværende bestyrelse kunne ikke overveje det. Det er et fint udgangspunkt, at det er et flertal, der træffer beslutningen. Forslag skal være indsendt inde inden generalforsamling, så alle er orienteret om dem. De kan på det grundlag tage stilling. Bestemmelsen om almindeligt flertal, er derfor ok. 

 

Jørgensen Hybenvej 4: Ved en opløsning af foreningen efter udstykning, hvad sker der da? Får man sin egen grund?   

Svar: Man får i dette tilfælde ejendomsretten til den udstykkede grund, som sommerhuset ligger på. Har foreningen gæld på opløsningstidspunktet, vil denne gæld blive delt ligeligt mellem alle, således at man hver især skal indbetale andelen af gælden til foreningen, eller hvis man kan indtræde som debitor for sin andel. 

 

Tove Pedersen, Hybenvej 15: Fællesarealerne har stor betydning for alle, derfor er det værd at overveje, om det skal være et kvalificeret flertal. 

Hvis der er gæld, så skal bestyrelsen/foreningen overtage et hus – en lille risiko? Svar: Hvis man har pantsat sit hus, så hæfter foreningen ikke. Huset fjernes – foreningen hæfter aldrig for lån i den enkeltes sommerhus. 

 

Mogens Andsager, Hybenvej 2: Ifølge § 7 skal alle bidrag fordeles ligeligt. Dette kan laves om ved almindelige vedtægtsændringer. Kan man for at undgå dette tilføje § 7 i § 22? Svar: ja 

 

OM ejendomsskat, ifølge Frants Arboe, så har mægleren ikke tillagt ejendomsskatten nogen betydning ved prisfastsættelsen på de enkelte grunde. 

Ved valg af udstykning skal hver grund vurderes individuelt, og da bliver ejendomsskatten fastsat individuelt. 

 

Anker Hansen, Morbærvej 3: Angående et forslag fra kommunen om kommende kloakering.  Vil det være Andelsforeningen eller den enkelte, der skal betale? 

Svar: Kommer der kloakering af hele området, så er det andelsforeningen, der financierer. Er der kun tale om få, så må der ses på det. Financieringen kan af bestyrelsen foreslås, som noget medlemmerne betaler med et vist beløb, eller der kan optages et banklån over fx 5 år med fordeling af udgifter til alle. 

 

Beck, Mirabellevej 3: H vis der bliver tale om udstykning, så skal der vel være en lokalplan. 

Er det da Andelsforeningen, der har påtaleretten, eller er det den enkelte? 

Svar: Det har Andelsforeningen, men måske kan den enkelte også komme med indsigelse. 

 

Bent Fauerby Larsen, Morbærvej: § 6 + § 10 + § 21 – tænkes der over en mulighed for en længere respit på långivning? 

Svar: er den Pantsat, skal der rettes henvendelse til panthaveren om det. 

 

Hans Vestergaard § 25. 3 om prisforhøjelse, her er datoen passeret, så den skal ændres. 

 

Der er følgende forslag, der skal stemmes om:   

§ 27, der skal 2/3 flertal til for at ændre anvendelse af fællesarealet til andelsgrund.   

§ 7 kan kun ændres ved enighed herom, hvilket indføjes i § 22 stk. 3. 

Bestyrelsen foreslår, at man højest kan købe 3 andele. 

 

Der stemmes om punkt 1. Der er flertal for at ændre vedtægten. 

Der stemmes om punkt 2. Der er flertal for, at § 7 indføjes i § 22 stk. 3 om ligelig fordeling.   

Der er enighed om punkt 3. 

Paragraf 25 stk. 3 rettes til 01.01.16 

 

b. Godkendelse af vedtægter 

Vedtægterne blev godkendt enstemmigt. 

 

Ad. 6. Godkendelse af købsaftale vedrørende Storstranden Hans Vestergaard gennemgik købsaftalen: 

Storstranden overtages 01.10.15, indtil da skal der betales leje og udgifter. 

Der er skrevet byzone, og selv om det er et sommerhusområde, så har det ingen betydning. 

Der skal betales kr. 361.600 i tinglysningsafgift.   

Købsaftalen er det samme som et skøde. 

Den enkelte skal senere aflyse sin nuværende lejekontrakt, hvis man bliver andelshaver. 

Frants Arboe: Bestyrelsen indstiller at købsaftalen godkendes. Der er ingen spørgsmål, og den godkendes enstemmigt. 

 

Ad 7 Økonomi 

Fastsættelse af indmeldelsesgebyr 

Indmeldelsesgebyret foreslås fastsat til 6.000 kr. Beløbet betales senest 15. august, således at vi kan betale tinglysningsafgift og advokatregning. Der er taget højde for dette ved fastsættelse for prisen for andele. Indmeldelsesgebyret fratrækkes derfor senere i købesummen for andelsbeviset.   

 

Risikoen for, at købet ikke bliver til noget, er lille. Bliver det hele ikke til noget, så skal vi kunne betale. Vi sender dog først til tinglysning, når vi ved, at hele finansieringen er på plads. 

Bemyndigelse til bestyrelsen om, at afholde omkostninger til stempling af skøde Godkendt. 

Fremlæggelse af udkast til budget for 2016 

Det er et bud på et budget. Når vi præcis ved, hvor mange der vil være med i andelsforeningen, så kan der udarbejdes et endeligt budget. 

Spørgsmål: 

Aage Kragelund, Morbærvej 16: Spørger til lånet i Jyske Bank og perioden for afdragsfrihed. 

Svar: Det er et 10 årigt lån, som er afdragsfrit i 6 år svarende til den resterende lejeperiode.   

 

Jesper Hornsleth, Ferskenvej 19: Hvorfor ikke låse renten? 

Svar: Bestyrelsen har endnu ikke valgt, hvilken model vi vælger. Hvis vi vælger en 3 årig periode, så vil der til den tid nok være flere solgte andele, en fastlåst rente vil derfor kunne betyde en forholdsvis større renteudgift.   

 

Dirigenten konstaterer, at vi nu er bekendte med det foreløbige budget. 


Ad. 8 Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer. 

Dirigenten oplyser om, at den samlede bestyrelse ønsker at forsætte som bestyrelse for Andelsforeningen. Det er en fordel, at den har arbejdet så længe og kvalificeret med sagen. Men andre kan selvfølgelig stille op. 

Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for  2 år 

Frants Arboe, Carsten Due og Henning Buch 

Der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år Henrik Jørgensen og Jytte Beck 

Den siddende bestyrelse for Storstrandens Sommerhusejerforening er valgt med fuld opbakning.   

 

Ad. 9 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

Emma Jensen og Christian Sørensen er valgt med fuld opbakning 

 

Ad 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

Bent Jørgensen og Emma Jensen samt Henning Jørgensen er valgt med fuld opbakning 

 

Ad. 11 Eventuelt 

Anne Clausen, Æblevej 9 udtrykker en tak til bestyrelsen for deres store arbejdsindsats. 

 

Bent Rasmussen, Hasselvej 9 spørger om, hvor vi står i foreningen med hensyn til separation at kloak og regnvand. Er der aktuelt noget om det? 

Svar Frants Arboe: Hedensted kommune har ingen planer aktuelt og oplyste i øvrigt, at indmeldelsesblanketten skal være udfyldt inden 15.08.15. Der skal også være indbetalt indmeldelsesgebyr inden da. Seneste 01.09.15 skal resten af købesummen være indbetalt. Ved tilstrækkelig opbakning, vil der blive bedt om Tinglysning 15.08.15. Der er tale om et stift system, 

Derfor kan der evt. blive tale om nogle bemærkninger, som skal afklares mellem 15.08.15 og 01.10.15. Hvis alt falder på plads, er vi klar til at overtage 01.10.15. Herefter udstedes andelsbeviser. 

Hans Vestergaard: Når der er tinglyst en grund først i oktober. 

 

Lars Wikkelsø, Hybenvej 16 vil genre vide, hvor mange tilmeldte, der er nu Svar: 60 

 

Frants Arboe slutter med at takke for i dag og for opbakningen. Alle vil løbende blive orienteret om det, der sker. Der er desuden på bagsiden af det udleverede materiale en kopi af indmeldelsesblanketten med oplysninger. 

Han takker desuden Per Sørensen for at have trådt til som dirigent med så kort varsel som dirigent. Også advokat Hans Vestergaard takkes også fordi han altid står til rådighed. 

 

24.06.15/ Jytte Beck