2023


NYHEDSBREV – FEBRUAR 2024

 

LEGEPLADSER VED STORSTRANDEN.


I sommeren og efteråret 2023 har vi fået etableret en ny legeplads mellem Mirabellevej og Hasselvej og fået foretaget nødvendige ændringer af legepladsen på Rønnebærvej. Det har vist sig at være en langt større opgave, end vi havde forventet både økonomisk og arbejdsmæssigt.
Vi er næsten færdige med arbejdet, men store vandmængder i efteråret gjorde det umuligt at blive helt færdige. Vi skylder de mange frivillige en stor tak for en rigtig flot indsats. Den ”hårde kerne” har virkelig brugt mange timer for at skulle lykkes. En særlig tak for det.
Vi regner med, at arbejdet bliver færdiggjort i forårsmånederne og glæder os til, at vi kan indvie vores nye legeplads.


FIBIA HAR NEDGRAVET FIBERNET I VORES SOMMERHUSOMRÅDE.


Vi har tidligere orienteret jer om, at Fibia har nedgravet fibernet i vores sommerhusområde, uden at det var aftalt med Andelsforeningen Storstranden. Det var meningen, at arbejdet skulle være afsluttet inden vinter, men det fugtige vejr satte en stopper for det. Renoveringen af veje og græsarealer blev heller ikke færdige. Vi tager selvfølgelig fat i Fibia med hensyn til en færdiggørelse, så snart vejret tillader det.
Mange sommerhusejere har ikke brugt deres sommerhus, siden kablerne blev nedgravet, og derfor kan kabler eller ledninger m.v. være gravet over, uden at I har bemærket det. Kontakt omgående undertegnede, hvis I opdager, at der er noget, der ikke fungerer, når I tager jeres sommerhus i brug.
Vi følger senere op på, om reetablering bliver udført ordentligt. Her er I selvfølgelig også velkommen til at komme med jeres iagttagelser, hvis ikke I synes, arbejdet bliver udført, som I har forventet det.


EVENTUEL UDSTYKNING AF STORSTRANDEN.


Andelsforeningen købte grundarealet i 2015 med overtagelse den 1. oktober 2015. I forbindelse med handlen var det et ufravigeligt krav fra sælgerne, at der i købsaftalen blev indføjet en bestemmelse om udstykning og videresalg. Bestemmelserne har følgende ordlyd: ”Sælger modtager 50% af over-skuddet ved eventuel udstykning og/eller videresalg indenfor en periode på 10 år at regne fra 1. oktober 2015”.
Bestyrelsen er i fuld gang med at afdække fordele og ulemper ved en eventuel udstykning. De nye offentlige vurderinger er den store ubekendte faktor i den forbindelse. Hvordan vil de fremtidige boligskatter se ud, hvis området udstykkes, og hvordan vil boligskatterne se ud, hvis vi fortsætter med andelsgrunde?
Vi har selvfølgelig også brug for sikkerhed for, at vi ikke bliver beskattet af den værdistigning, der har været på jorden siden 2015. Dertil er der en række andre forhold, der har betydning i forhold til en eventuel udstykning.
Alt det vil vi selvfølgelig gerne fortælle jer mere om, når vi mødes til generalforsamlingen den 4. maj 2024.


DE NYE EJENDOMSVURDERINGER.


De nye ejendomsvurderinger vedrørende grundarealet og vores sommerhuse er endnu ikke klar. Vur-deringsstyrelsen har dog offentliggjort foreløbige vurderinger for både grundarealet og vores som-merhuse.
Grundarealet ved Storstranden har indtil nu været vurderet til 32.546.800 kr., men den har fået et ordentligt hak opad. Den foreløbige vurdering for 2023 er fastsat til kr. 260.423.000, og det syntes vi er alt for meget. Vi kan ikke klage over den foreløbige vurdering, men vi kan vælge at skrive til Vurderingsstyrelsen. På kort sigt mærker vi ikke det store til de forhøjede vurderinger, da der er indført en stigningsbegrænsning på grundskylden. På længere sigt vil vi dog mærke konsekvenserne af forhøjede ejendomsvurderinger.
Der foreligger som beskrevet ovenfor også oplysninger om værdien af de enkelte sommerhuse (byg-ningsværdi). I kan finde oplysninger om de foreløbige vurderinger på www.vurderingsportalen.dk.
Hvis I har ejet jeres sommerhus før den 1. januar 2024, vil I ikke mærke noget af skattemæssig be-tydning af de nye vurderinger.


KLOAKERING AF STORSTRANDEN.


Problemstillingerne i forbindelse med kloakering af Storstranden er kendt af de fleste medlemmer.
Hedensted Byråd vedtog i 2017 et tillæg til kommunens spildevandsplan, hvorefter sommerhusom-råderne i Juelsminde skulle spildevandskloakeres. Alle andre sommerhusområder i Juelsminde er i dag kloakeret, men Storstranden har fået udsættelse til 2025. Baggrunden for udsættelsen var den føromtalte bestemmelse i købsaftalen om, at sælger skulle have andel i overskuddet ved en eventuel udstykning.
I forhold til kloakering vil det derfor være en klar fordel, at der foretages en udstykning af området, da Hedensted Spildevand så skal foretage den interne kloakering, og betale udgifterne i forbindelse hermed. Hvis området ikke udstykkes, skal vi selv stå for projektering og anlæg af den interne kloa-kering og betale udgifterne hertil. Vi kender ikke prisen herfor, men udgifterne for den enkelte som-merhusejer vil antagelig ligge over 50.000 kr. og måske endda noget højere.
Uanset om området udstykkes eller ej, skal alle sommerhusejere betale et tilslutningsbidrag til He-densted Spildevand på 47.037 kr. (2024-priser). Derudover skal alle sommerhusejere selv betale for egen tilslutning fra brønden. Udgiften er afhængig af afstanden til brønden og koster antageligt 12.000-17.000 kr.
En anden stor forskel er at vi selv skal drifte og vedligeholde det interne kloakanlæg, hvis området ikke udstykkes. Ved udstykning er det Hedensted Spildevand der skal drifte og vedligeholde hele kloakanlægget, og afholde de udgifter der er herved.


STORE VANDMÆNGDER I SOMMERHUSOMRÅDET I EFTERÅR OG VINTER.


I 2023 blev der sat ny nedbørsrekord i Danmark, og de 2 første måneder i 2024 har også været driv-våde. I oktober måned oplevede vi den værste stormflod i Danmark i over 100 år, og ved juletid kom stormen Pia forbi. Samlet set har det betydet større vandproblemer i vores sommerhusområde, end vi nogensinde har oplevet tidligere.
Drænsystemet i vores koloni er ikke særlig finmasket, og det er også mange år gammelt. Bestyrelsen overvejer selvfølgelig, om der er behov for at skabe et mere effektivt drænsystem. Det er bare ikke så enkelt. For det første kræver det tilladelse fra både kommune og digelag. Dernæst skal vi selvføl-gelig sikre os, at der ikke opstår risiko for sætningsskader på sommerhusene, når grundvandsspejlet sænkes. Endelig vil der være betydelige udgifter til dræning, hvis vi ikke kan udføre drænarbejdet i forbindelse med andet gravearbejde i kolonien. Her vil det selvfølgelig være oplagt, at tænke på dræ-ning i forbindelse med den kommende kloakering af Storstranden.
Bestyrelsen har fået spulet alle vore drænrør her i februar måned, og håber det hjælper lidt. Frem over vil vi sikre, at alle dræn bliver spulet når der er behov for det.
Vi vil selvfølgelig gerne give jer en fyldestgørende redegørelse om emnet ved generalforsamlingen den 4. maj 2024.


HENSTILLING AF JOLLER MV. I VINTERHALVÅRET.


Bestyrelsen har besluttet, at der indtil videre vil være mulighed for at henstille joller m.v. bag affalds-pladsen i vinterhalvåret. Alle joller, bådtrailere m.v. skal fjernes igen senest den 30. april.


GENERALFORSAMLING 2024.


Den ordinære generalforsamling i 2024 afholdes:
Lørdag den 4. maj 2024, kl. 16.00
i Juelsminde Hallerne.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde se-nest den 15. marts 2024. Dagsorden udsendes til alle medlemmer medio april måned 2024.


ANDELSFORENINGEN HAR FÅET NY KASSERER
Andelsforeningens kasserer Henning Buch døde den 3. oktober 2023 efter meget kort tids alvorlig sygdom. Henning nåede at være kasserer for Storstranden i mere end 36 år. Der udover har Henning løst rigtig mange opgaver for Storstranden i hverdagen. Andelsforeningen er Henning stor tak skyldig for en flot indsat gennem de mange år.
Bestyrelsen har valgt Maiken Bøtker Lorensen til ny kasserer i foreningen. Marianne Gertz er som førstesuppleant indtrådt i bestyrelsen.


STORE BADEDAG.


Andelsforeningen markerer traditionen tro starten på den nye badesæson pinsemorgen. Vi inviterer derfor til ”Store badedag”
Søndag den 19. maj 2024, kl. 9.00
ved badebroen på Storstranden.


FORÅRET ER PÅ VEJ.
Efter kalenderen bliver det forår i morgen. og vi håber det betyder godt vejr. Vi kan nu alle glæde os til at tage hul på en ny sommerhussæson. Jeg vil gerne på bestyrelsen vegne ønske alle medlemmer et rigtig dejligt forår og en fantastisk sommer.


Med venlig hilsen
Andelsforeningen Storstranden
v./ formand Frants Arboe
Enghaven 19, 8740 Brædstrup.
Mobil 51 87 31 16.
E-mail: fa@storstranden.dk