2022

NYHEDSARKIV


NYHEDSBREV – DECEMBER 2022

 

 

LEGEPLADSER VED STORSTRANDEN.

I september måned 2022 udsendte vi et nyhedsbrev til jer alle omkring legepladserne i vores koloni. Heri lagde bestyrelsen op til en nedlæggelse af den ene af vores to legepladser, og spurgte medlemmerne om, hvilken legeplads man ønskede at bevare. Rigtig mange har indsendt en mail omkring deres ønsker til fremtidig legeplads(er) i vore koloni. Mange tak for de gode bidrag. Hvis vi kun skal have en legeplads i vores koloni, peger et meget stort flertal på at vi skal bevare legepladsen mellem Mirabellevej og Hasselvej, men flere har også argumenteret for at vi bevarer begge legepladser. Bestyrelsen har på den baggrund besluttet at bevare begge legepladser, men sådan at vi fremover vil have en ”stor” legeplads mellem Mirabellevej og Hasselvej, og en ”mini” legeplads ved Rønnebærvej.

 

Legepladsen mellem Mirabellevej og Hasselvej skal udvides, da der er krav til afstand mellem legeredskaberne. Vi regner med at købe en ny rutsjebane og nye gynger til legepladsen. Der udover overvejer vi også at købe en form for klatreelement.

 

Legepladsen ved Rønnebærvej bliver en ”mini” legeplads, hvor kun være de eksisterende gynger og vippe bevares. Tårnet med rutsjebanerne fjernes i 2023, da legepladsinspektøren har peget på en række problemstillinger ved dette legereskab.  Der er ikke tale om alvorlige problemstillinger, men ting vi selvfølgelig skal handle på inden tingene udvikler sig. 

 

Bestyrelsen har overvejet om spørgsmålet skulle behandles på den årlige generalforsamling i maj måned. Vi har i første omgang fravalgt det, da det ville betyde at vi ville have meget begrænsede legefaciliteter i den kommende sæson, da der er et par måneders leveringstid på nye legeredskaber.

 

Hvis I medlemmer ikke er enige i bestyrelsens beslutning, må I fremsætte konkret forslag herom til generalforsamlingen. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts 2023. Bestyrelsen træffer først endelig beslutning efter dette tidspunkt, og vil ikke iværksætte handlinger der er i strid med indkomne forslag.

 

OPSTILLING AF 2 NYE BORD-BÆNKESÆT VED STRANDEN.

Medlemmerne besluttede på generalforsamlingen i 2021, at der skulle anskaffes 2 nye bord-bænkesæt til stranden, således at det samlede antal bord-bænkesæt blev øget til 4.

 

Et medlem gjorde bestyrelsen opmærksom på, at opsætning af bord-bænkesæt kræver tilladelse efter Naturbeskyttelsesloven, og det fik vi bekræftet ved Kystdirektoratet. Der gik 8 måneder inden vi hørte fra Kystdirektoratet, men i august 2022 skrev de til os, at lovgivningen på området er meget restriktiv, og at vi sikkert ville få afslag på ansøgningen. De havde også fundet ud af, at vi ikke har tilladelse til opstilling af de 2 eksisterende 2 bord-bænkesæt ved stranden.

Vi har frem til midt i december 2022 været i dialog med Kystdirektoratet omkring vores ansøgning, uden at vi er kommet nogen vegne. Efter Kystdirektoratets vurdering, er der ingen muligheder for at opnå tilladelse til at opstille i alt 4 bord-bænkesæt. Vi vil sikkert kunne få tilladelse til beholde de to eksisterende bord-bænkesæt, men der vil være et krav om at de flyttes helt op til stien. Det er bare ikke det medlemmerne besluttede på generalforsamlingen 2021, og slet ikke det vi ønsker. Bestyrelsen har derfor besluttet at tilbagekalde ansøgningen.

 

Bestyrelsen vil redegøre nærmere for sagen ved den ordinære generalforsamling den 13. maj 2023. Det vil ske under ”Formandens beretning”, og her vil der også være mulighed for at drøfte hvordan vi fremover kan opholde os ved stranden. Kystdirektoratet har informeret os om, at det er lovligt at tage borde og stole ned til stranden når vi har brug for dem, så længe vi fjerner dem igen efter brug. 

 

Hvis I ønsker en uddybning af ovenstående, er I velkommen til at kontakte mig telefonisk.  

 

HENSTILLING AF JOLLER MV. I VINTERHALVÅRET.

Bestyrelsen har besluttet, at der indtil videre vil være mulighed for at henstille joller m.v. bag affaldspladsen i vinterhalvåret. Alle joller, bådtrailere m.v. skal fjernes igen senest den 30. april. 

 

GENERALFORSAMLING 2023.

Den ordinære generalforsamling i 2023 afholdes:

 

Lørdag den 13. maj 2023, kl. 16.00

 

i Juelsminde Hallerne.

 

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts 2023. Dagsorden udsendes til alle medlemmer medio april måned 2023.

 

ØVRIGE ARRANGEMENTER I 2023.

Andelsforeningen markerer traditionen tro starten på den nye badesæson pinsemorgen. Vi inviterer derfor til ”Store badedag”

 

Søndag den 28. maj 2023, kl. 9.00

 

ved badebroen på Storstranden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den fælles arbejdsdag er i 2023 tilrettelagt til

 

Lørdag den 10. juni 2023, kl. 9.00-11.45

 

Vi mødes på stamvejen ud for Æblevej.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I forlængelse af den fælles arbejdsdag, vil bestyrelsen vil gerne invitere alle sommerhusbeboere til ”Sommerhygge ved Storstranden”

 

Lørdag den 10. juni 2023, kl. 12.00

 

på grillpladsen ved Æblevej.

 

GODT NYTÅR.

Jeg vil gerne på bestyrelsen vegne ønske alle medlemmer et Godt Nytår.  

 

Med venlig hilsen

 

Andelsforeningen Storstranden

v./ formand Frants Arboe

Enghaven 19, 8740 Brædstrup.

Mobil 51 87 31 16.

E-mail: fa@storstranden.dkNYHEDSBREV – SEPTEMBER 2022
LEGEPLADSER VED STORSTRANDEN
Vi har i rigtig mange år haft 2 legepladser i vores koloni, og har altid betragtet legepladserne som private legepladser. Der er derfor aldrig søgt byggetilladelse til legepladserne, og vi har heller ikke haft inspektion fra en certificeret legepladsinspektør. For godt 2 år siden gennemgik vi vores legepladser sammen men en person, der arbejdede indenfor legepladsbranchen, og derfor havde et stort kendskab til området. Han gennemgik legepladserne for fejl og mangler, og vurderede at der ikke var risiko for alvorlige skader ved at bruge vore legepladser. Vi fik gode råd til, hvordan vi kunne minimere risikoen for skader, og de råd har vi siden fulgt. Han var også enig i, at vore legeplads ikke var en offentlig legeplads.
Det har desværre vist sig, at vurderingen af om legepladserne var private eller offentlig var forkert.
Der er ingen tvivl om, at der er kommet et langt større fokus på legepladssikkerhed efter den alvorlige
ulykke ved en børnehave i Stouby.
Efter bygningsreglementet betragtes en legeplads som offentlig, hvis den er er beliggende på fælles arealer for mere end én boligenhed. Det gælder uanset om fællesarealerne er aflåst, eller der kun er adgang for en afgrænset kreds af personer. Vi har drøftet spørgsmålet med Hedensted kommune, og der er ikke nogen form for tvivl. Vi har 2 offentligt tilgængelige legepladser, der er omfattet af reglerne for offentlige legepladser. Det betyder, at der stilles nogle helt andre krav til legepladserne, og at legepladserne skal gennemgås af en certificeret legepladsinspektør.
Bestyrelsen har omgående handlet på den nye viden, vi har fået omkring legepladser. Andelsforeningen har derfor haft besøg af en certificeret legepladsinspektør den 16. september 2022. Inden da havde vi fjernet et legeredskab fra legepladsen mellem Mirabellevej og Hasselvej. Det drejede sig om tårn med rutsjebane, der var sammenbygget med et gyngestativ. De to legeredskaber må ikke være sammenbygget på en offentlig legeplads, og derudover havde vi konstateret råd i træstolperne. Vi har nu modtaget 2 meget omfattende rapporter fra legepladsinspektøren. Det er legepladsinspektørens vurdering, at der ikke er risiko for alvorlige skader på vores legepladser, men der peges på en række problemstillinger, der under uheldige omstændigheder kan medføre mindre skader.

Efter bestyrelsens vurdering kan vi godt holde vores legepladser åbne, da der ikke peges på alvorlige
problemstillinger. Bestyrelsen arbejder lige nu med legepladssikkerhed, og målet er at sikre gode
legepladsfaciliteter, hvor risikoen for at komme til skade er minimal. Derfor er det nødvendigt at investere i vores legeplads(er). Det vil efter bestyrelsens vurdering blive for dyrt, hvis vi skal foretage nyanskaffelser og drifte 2 legepladser. Bestyrelsen regner derfor med at træffe beslutning om nedlæggelse af den ene af vores 2 legepladser. Det giver os økonomisk mulighed for at indrette en legeplads med lidt flere tilbud end vi kender i
dag. Det skal dog fortsat være en lille hyggelig legeplads.


I forbindelse med nedlæggelse af den ene legeplads, har vi et spørgsmål til forældre, bedsteforældre
eller andre, der har interesse i vores legepladser.


Hvilken legeplads ønsker I at bevare?


Skal det være legepladsen mellem Mirabellevej og Hasselvej, eller skal det være legepladsen på Rønnebærvej?


Send en mail herom til undertegnede i løbet af den næste uges tid, hvis du vil have indflydelse på
hvor vi fremover skal have legeplads.


Med venlig hilsen
Andelsforeningen Storstranden
v./ formand Frants Arboe
Enghaven 19, 8740 Brædstrup.
Mobil 51 87 31 16.
E-mail: fa@storstranden.dkNYHEDSBREV – JANUAR 2022


VIL DU SAMLE TIL EN HJERTESTARTER TIL STORSTRANDEN?
Ved den ordinære generalforsamling i september 2021 blev det besluttet, at der skal indkøbes en hjertestarter til foreningen i 2022, der enten skal finansieres af donationer fra andre, eller ved brug af foreningens egne midler.
Bestyrelsen havde inden generalforsamlingen søgt TrygFonden om bevilling af en hjertestarter. Vi modtog desværre afslag på vores ansøgning den 25. november 2021. Derfor er det tid til at undersøge andre muligheder.
Jens Jørn Jensen, Ferskenvej 11, fortalte medlemmerne der var til stede ved generalforsamlingen, at vi kan få en gratis hjertestarter af Hjerteforeningen, hvis vi kan stille med et antal indsamlere til Landsuddelingen. Bestyrelsen lovede at undersøge dette spørgsmål nærmere.
Hjerteforeningen samler ind for at dele hjertestartere ud. Det foregår én gang årligt ved Hjerteforeningens Landsuddeling. I 2022 foregår det søndag den 24. april 2022. Konceptet for Landuddelingen er enkelt. Når en gruppe på mindst 15 indsamlere har gået en indsamlingsrute – enten fysisk eller digitalt – og samlet ind til en hjertestarter, så kvitterer Hjerteforeningen med en kvalitetshjertestarter.
En indsamlingsrute er en traditionel rute, hvor du stemmer dørklokker på indsamlingsdagen. En indsamlingsrute gennemføres mellem kl. 9.00 og kl. 18.00 på indsamlingsdagen. Ruterne er typisk omkring 50-150 husstande, men antallet varierer afhængigt af afstanden mellem husene. En rute tager
som regel 2-3 timer at gå. En online indsamling (digital rute) er et alternativ eller supplement til at gå en traditionel indsamlingsrute. Familiemedlemmer, venner og kollegaer kan herefter donere til indsamlingen. For hver 1.100 kr. du samler ind op til Landsuddelingen søndag den 24- april 2022, tæller med som én rute i
gruppens 15 ruter. Der er mere end 20.000 ruter i Danmark, og du bestemmer selv i hvilken by du vil samle ind. Det kan altså både være i din hjemby eller i Juelsminde. Du kan læse mere om Hjerteforeningens landsindsamling på www.landsuddeling.dk
Hvis du vil være med til at samle ind til en hjertestarter til Storstranden, vil vi gerne have din tilbagemelding i løbet af 14 dage. Du kan ringe eller skrive til undertegnede.


GENERALFORSAMLING 2022.
Den ordinære generalforsamling er de sidste 2 år flyttet til efteråret, da det ikke har været muligt at afholde generalforsamling i maj måned pga. Corona-situationen. Vi håber og tror, at vi i foråret 2022 kan vende tilbage til mere normale forhold.
Der indkaldes derfor til ordinær generalforsamling:
Lørdag den 7. maj 2022, kl. 16.00 i Juelsminde Hallerne.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen, så I kan deltage i den årlige generalforsamling.
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts 2022. Dagsorden udsendes til alle medlemmer i begyndelsen af april måned 2022.


Med venlig hilsen
Andelsforeningen Storstranden
v./ formand Frants Arboe
Enghaven 19, 8740 Brædstrup.
Mobil 51 87 31 16.
E-mail: fa@storstranden.dk.